สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11233 พรานกระต่าย ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 117 คน
มีรูปประจำตัว 89 คน
ปาริชาติ วงศ์สอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
จันทร์ทิวา โพธิ์เดช  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
จุไรรัตน์ ไทพาณิชย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรรัตน์ ฉัตรกาญจนากูล  
เภสัชกร ชำนาญการ
น้ำฝน อ่อนละมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นพวัลย์ อินพหล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงเดือน วิจารณปัญญา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นาตยา พีระวรรณกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บังอร อำไพวัชรากุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุไรรัตน์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจมาน เกษรพรม  
เภสัชกร ชำนาญการ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิวาภรณ์ นิมิตร  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
จริดา สันธิติพงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิตยา ฉ่อยทนง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัชรี เนียมบุญนำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.วิมล มะลิพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิธิวัสส์ สิริณิชาวรโชติ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
รวิประภา คำบรรลือ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
เดือนเพ็ญ หงษ์ยนต์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชวพร ธัชยะพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัภพงษ์ จินต์สุภาวงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กัญญาณัฐ คำสุม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุภาภรณ์ เอี่ยมโอ  
พนักงานพิมพ์ดีด
มานพ ฉิมบรรเทิง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ดอกอ้อ ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายรังสิมันตฺุ์ หวังวัฒนานุกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประภัสสร ธนไพศาลกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพย์วรินทร ทิพย์ภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพาพร ไม้แดง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กมลมาศ ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มะลิวัลย์ หุ่นเที่ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อัญญรัตน์ เกษรทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีระวัฒน์ ธรรวุฒิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อาภาภรณ์ พลาพล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศศิวิมล คำยศ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
บุศรา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุศรินทร์ เกษอุดมทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
Chantarut Netkaewsiwat  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สุธีร์ ช่างเจรจา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุวรรณเจริญ รุ่งทิพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์หอม บุญญเมธานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
จิณห์วรา ทองคง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิสา บุญมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วิกัญญา ทานุวัตร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อนงค์นาฏ ศรีสันต์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ประเสริฐ เนียมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นุชนาฎ อุตมกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เทวี ทรัพย์ธนาคม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญศิริ ยกทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชลธิชา บุญโสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัชรี บางพาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรัตน์ ธรรมวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพินท์ วันศิริสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กฤษณา คลังทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โยทะกา อึ้งชัยพงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วนิดา สีเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จินดามณี มหบุญพาชัย  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
พัชรี เรืองงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สุกัญญา โพธิ์หวี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
จีรภา ไพโรจน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภัทรานิษพ์ แสนตากร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ธัญณิชา เอี่ยมเอื้อยุทธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายฝน มีสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เพชรรัตน์ สะลีมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประทุมทิพย์ วัชรนันทวิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทยา มธุรส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วันวิศาข์ สุภาพ  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
ชนนิกานต์ ทิมณี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วราภรณ์ อยู่เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัณฐิฏา ฉิมบรรเทิง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จีรภา อ้นเล่ห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อลิสา ขำศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงจันทร์ สุวรรณเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ บัวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิยนุช อินต๊ะขัติ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นิติกร บัวเผียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วริศรา เต่อเนอ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เพชรรัตน์ บัวคลี่  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อมรศรี เงินนา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
อารีย์ เพ็งพาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฟื่องฟู วรเชษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กานดา วัชรพงศ์อนันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พิสชา แสนแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สมศักดิ์ ดาหา  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
นิตยา ตุ้ยนันต๊ะ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
เบญจมาศ เกษรพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
บุญธรรม จารุจิตร์  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
สัญญา ปัญญาที  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
สุนิสา เนื่อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สิริธร ลิขิตวรกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สรศรี พิมพะ  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
น้อย ส่องแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
บุษกร สุขอ้น  
แพทย์แผนไทย
สุกัญญา แผ่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข
แพรวพรรณ ตินะลา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
พิชชาพร ประเสริฐวิกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริกุล ดาหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมเรศ ทองดีเล็ก  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วิเชียร ไพบูลย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุภาธินี จำปัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นารีรัตน์ คำจุลฬา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กวินลักษณ์ นาวิชิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยธิดา พุ่มหมอก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อัจจนา กลิ่นจันทร์หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรี แก้วเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิดาพร อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เยาวลักษณ์ บุญยะนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ขนิษฐา แพบัว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ทีปกร ทั่งทอง  
เจ้าพนักงานสถิติ
เปรมจิตร ทองรักษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พิมพ์พร คงชุม  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน


Untitled Document