สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11233 พรานกระต่าย ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 125 คน
มีรูปประจำตัว 98 คน
พิสชา แสนแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น้อย ส่องแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชฎาภรณ์ หนูหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สัญญา ปัญญาที  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤษณา คลังทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรสวรรค์ เอี่ยมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ศิริกุล ดาหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุไรรัตน์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญญรัตน์ เกษรทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปาริชาติ วงศ์สอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทยา มธุรส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชนนิกานต์ ทิมณี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุวรัตน์ ธรรมวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญศิริ ยกทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัชรี บางพาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิสา บุญมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กัณฐิฏา ฉิมบรรเทิง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วราภรณ์ อยู่เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ บุญยะนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธัญณิชา เอี่ยมเอื้อยุทธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรรัตน์ บัวคลี่  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น.ส.วิมล มะลิพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรรัตน์ สะลีมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนิสา เนื่อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาธินี จำปัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กวินลักษณ์ นาวิชิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ คำสุม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุศรา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญธรรม จารุจิตร์  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
ทิพย์วรินทร ทิพย์ภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมเรศ ทองดีเล็ก  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
น.ส.วาทินี เกษี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นุชนาฎ อุตมกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพวัลย์ อินพหล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประทุมทิพย์ วัชรนันทวิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุไรรัตน์ ไทพาณิชย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิวาภรณ์ นิมิตร  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
พัชรี เรืองงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
เพชรรัตน์ ฉัตรกาญจนากูล  
เภสัชกร ชำนาญการ
อมรศรี เงินนา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
เอี่ยมศรี โสภาพรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วริศรา เต่อเนอ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
Chantarut Netkaewsiwat  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สุกัญญา แผ่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศศิวิมล คำยศ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วิเชียร ไพบูลย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายรังสิมันตฺุ์ หวังวัฒนานุกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
สิริธร ลิขิตวรกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุกัญญา โพธิ์หวี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
พิมพาพร ไม้แดง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิมพ์พร คงชุม  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
แพรวพรรณ ตินะลา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุวรรณเจริญ รุ่งทิพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.ปาริฉัตร มาน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
แสงจันทร์ สุวรรณเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มะลิวัลย์ หุ่นเที่ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขนิษฐา แพบัว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
นาตยา พีระวรรณกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิติกร บัวเผียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุธีร์ ช่างเจรจา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิตยา ฉ่อยทนง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยธิดา พุ่มหมอก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุภาภรณ์ เอี่ยมโอ  
พนักงานพิมพ์ดีด
เทวี ทรัพย์ธนาคม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายฝน มีสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิณห์วรา ทองคง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญลักษณ์ ถมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เดือนเพ็ญ หงษ์ยนต์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รวิประภา นิลสกุล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ปิยนุช อินต๊ะขัติ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มานพ ฉิมบรรเทิง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ดวงเดือน วิจารณปัญญา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
น้ำฝน อ่อนละมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อารีย์ เพ็งพาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฟื่องฟู วรเชษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดอกอ้อ ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจมาศ เกษรพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อาภาภรณ์ พลาพล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จิดาพร อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สรศรี พิมพะ  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
จินดามณี มหบุญพาชัย  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
นารีรัตน์ คำจุลฬา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ประภัสสร ธนไพศาลกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บังอร อำไพวัชรากุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทีปกร ทั่งทอง  
เจ้าพนักงานสถิติ
อัจจนา กลิ่นจันทร์หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันวิศาข์ สุภาพ  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
จีรภา ไพโรจน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธีระวัฒน์ ธรรวุฒิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภัทรานิษพ์ แสนตากร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ประเสริฐ เนียมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ทิวา โพธิ์เดช  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
จันทร์หอม บุญญเมธานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พิชชาพร ประเสริฐวิกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อรพินท์ วันศิริสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
บุศรินทร์ เกษอุดมทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุพัชรี เนียมบุญนำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัภพงษ์ จินต์สุภาวงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ชลธิชา บุญโสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิกัญญา ทานุวัตร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วัฒนชัยมั่นคง สนั่น  
เภสัชกร ชำนาญการ
วัชรี แก้วเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วนิดา สีเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ชวพร ธัชยะพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ บัวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บุษกร สุขอ้น  
แพทย์แผนไทย
จุฑามาศ นุ่มเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จริดา สันธิติพงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ญาณิสา ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิตยา ตุ้ยนันต๊ะ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
วิธิวัสส์ สิริณิชาวรโชติ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สมศักดิ์ ดาหา  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
จีรภา อ้นเล่ห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เปรมจิตร ทองรักษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โยทะกา อึ้งชัยพงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อนงค์นาฏ ศรีสันต์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
กมลมาศ ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Songyou Sasiwimol  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อลิสา ขำศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document