สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11233 พรานกระต่าย ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 136 คน
มีรูปประจำตัว 109 คน
นพวัลย์ อินพหล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พะโยม. นันทิยา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วันวิศาข์ สุภาพ  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
วิเชียร ไพบูลย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อัญญรัตน์ เกษรทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายฝน มีสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มะลิวัลย์ หุ่นเที่ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมพ์ชนก ปันเจริญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ชนนิกานต์ ทิมณี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธัญณิชา เอี่ยมเอื้อยุทธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรี แก้วเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จริดา สันธิติพงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อลิสา ขำศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ คำสุม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ยิ้มแย้ม ประคอง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
อาภาภรณ์ พลาพล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ประภัสสร ธนไพศาลกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บังอร อำไพวัชรากุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวพร ธัชยะพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกุล ดาหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรัตน์ ธรรมวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฟื่องฟู วรเชษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิยธิดา พุ่มหมอก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลัภพงษ์ จินต์สุภาวงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นันทยา มธุรส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาธินี จำปัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิยนุช อินต๊ะขัติ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
บุษกร สุขอ้น  
แพทย์แผนไทย
สิริธร ลิขิตวรกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มานพ ฉิมบรรเทิง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
วิธิวัสส์ สิริณิชาวรโชติ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จีรภา ไพโรจน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
ธีระวัฒน์ ธรรวุฒิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธัญญลักษณ์ ถมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สมศักดิ์ ดาหา  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
ศิวาภรณ์ นิมิตร  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
จุไรรัตน์ ไทพาณิชย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนิสา เนื่อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บุศรินทร์ เกษอุดมทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ดอกอ้อ ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัชรี เนียมบุญนำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุฑามาศ นุ่มเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น.ส.ปาริฉัตร มาน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร์หอม บุญญเมธานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สุวรรณเจริญ รุ่งทิพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ดวงเดือน วิจารณปัญญา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เดือนเพ็ญ หงษ์ยนต์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วริศรา เต่อเนอ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
นิตยา ฉ่อยทนง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมเรศ ทองดีเล็ก  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
สุธีร์ ช่างเจรจา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ชฎาภรณ์ หนูหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เพชรรัตน์ บัวคลี่  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ญาณิสา ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จินดามณี มหบุญพาชัย  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
นายรังสิมันตฺุ์ หวังวัฒนานุกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วนิดา สีเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
น.ส.วาทินี เกษี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บุญธรรม จารุจิตร์  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
ประมุข สมปู่  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปาริชาติ วงศ์สอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุกัญญา แผ่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข
เปรมจิตร ทองรักษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบญจมาศ เกษรพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วัชรี บางพาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญศิริ ยกทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นาตยา พีระวรรณกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ บุญยะนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
แสงจันทร์ สุวรรณเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุกัญญา โพธิ์หวี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
สุทธิสา บุญมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
น้ำฝน อ่อนละมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิจทิวา นึกรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิติกร บัวเผียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นุชนาฎ อุตมกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิณห์วรา ทองคง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวิตตา ชัยแสงแก้ว  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อมรศรี เงินนา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
เทวี ทรัพย์ธนาคม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โยทะกา อึ้งชัยพงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กฤษณา คลังทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประเสริฐ เนียมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น้อย ส่องแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุภาภรณ์ เอี่ยมโอ  
พนักงานพิมพ์ดีด
จิดาพร อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เอี่ยมศรี โสภาพรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิตยา ตุ้ยนันต๊ะ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จีรภา อ้นเล่ห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพชรรัตน์ สะลีมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพาพร ไม้แดง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รวิประภา นิลสกุล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ
อัจจนา กลิ่นจันทร์หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ บัวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทิพย์วรินทร ทิพย์ภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี เรืองงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
บุศรา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิกัญญา ทานุวัตร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
Songyou Sasiwimol  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วราภรณ์ อยู่เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ทิวา โพธิ์เดช  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ประทุมทิพย์ วัชรนันทวิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีย์ เพ็งพาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นารีรัตน์ คำจุลฬา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิสชา แสนแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พิมพ์พร คงชุม  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
น.ส.วิมล มะลิพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัฒนชัยมั่นคง สนั่น  
เภสัชกร ชำนาญการ
Chantarut Netkaewsiwat  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
อนงค์นาฏ ศรีสันต์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
กัณฐิฏา ฉิมบรรเทิง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สัญญา ปัญญาที  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
เพชรรัตน์ ฉัตรกาญจนากูล  
เภสัชกร ชำนาญการ
กวินลักษณ์ นาวิชิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพินท์ วันศิริสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สรศรี พิมพะ  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
เดือนนภา แพงมี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิชชาพร ประเสริฐวิกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จุไรรัตน์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางจันทร์แรม ยอดเทศ  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ภัทรานิษพ์ แสนตากร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นภัสกร ศรีสังข์สุข  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ขนิษฐา แพบัว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ทีปกร ทั่งทอง  
เจ้าพนักงานสถิติ
ชลธิชา บุญโสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิรพรรณ ศุภดิษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
บุญพร้อม ไพรงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
พรสวรรค์ เอี่ยมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
แพรวพรรณ ตินะลา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ศศิวิมล คำยศ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
กมลมาศ ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document