สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11233 พรานกระต่าย ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 131 คน
มีรูปประจำตัว 104 คน
ขวัญศิริ ยกทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดอกอ้อ ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.ปาริฉัตร มาน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศศิวิมล คำยศ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อลิสา ขำศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ บัวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทีปกร ทั่งทอง  
เจ้าพนักงานสถิติ
สุกัญญา แผ่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข
พิชชาพร ประเสริฐวิกัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุวรัตน์ ธรรมวุฒิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มะลิวัลย์ หุ่นเที่ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิยธิดา พุ่มหมอก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทิพย์วรินทร ทิพย์ภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เพชรรัตน์ บัวคลี่  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น้อย ส่องแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วิธิวัสส์ สิริณิชาวรโชติ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จริดา สันธิติพงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อมเรศ ทองดีเล็ก  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
จีรภา อ้นเล่ห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราภรณ์ อยู่เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพาพร ไม้แดง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัชรี แก้วเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ประภัสสร ธนไพศาลกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สรศรี พิมพะ  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
ปาริชาติ วงศ์สอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
เดือนนภา แพงมี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
สุพัชรี เนียมบุญนำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรสวรรค์ เอี่ยมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จุไรรัตน์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Chantarut Netkaewsiwat  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วัฒนชัยมั่นคง สนั่น  
เภสัชกร ชำนาญการ
บุษกร สุขอ้น  
แพทย์แผนไทย
พิมพ์พร คงชุม  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
อาภาภรณ์ พลาพล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
บุญพร้อม ไพรงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
บุศรินทร์ เกษอุดมทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จุไรรัตน์ ไทพาณิชย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นารีรัตน์ คำจุลฬา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นพวัลย์ อินพหล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพินท์ วันศิริสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชฎาภรณ์ หนูหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วันวิศาข์ สุภาพ  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
กวินลักษณ์ นาวิชิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัณฐิฏา ฉิมบรรเทิง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
พรทิพย์ กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยา ตุ้ยนันต๊ะ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
บังอร อำไพวัชรากุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงจันทร์ สุวรรณเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวิตตา ชัยแสงแก้ว  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กฤษณา คลังทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยา ฉ่อยทนง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายรังสิมันตฺุ์ หวังวัฒนานุกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อมรศรี เงินนา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
น.ส.วาทินี เกษี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เพชรรัตน์ ฉัตรกาญจนากูล  
เภสัชกร ชำนาญการ
นุชนาฎ อุตมกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญญรัตน์ เกษรทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิริกุล ดาหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลธิชา บุญโสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิดาพร อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วริศรา เต่อเนอ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ธีระวัฒน์ ธรรวุฒิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เปรมจิตร ทองรักษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เดือนเพ็ญ หงษ์ยนต์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พัชรี เรืองงาม  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วัชรี บางพาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนงค์นาฏ ศรีสันต์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ธัญญลักษณ์ ถมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดวงเดือน วิจารณปัญญา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
น.ส.วิมล มะลิพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิติกร บัวเผียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นาตยา พีระวรรณกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Songyou Sasiwimol  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุกัญญา โพธิ์หวี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
โยทะกา อึ้งชัยพงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เพชรรัตน์ สะลีมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ บุญยะนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จุฑามาศ นุ่มเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กมลมาศ ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขนิษฐา แพบัว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ชนนิกานต์ ทิมณี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นันทยา มธุรส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สิริธร ลิขิตวรกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุวรรณเจริญ รุ่งทิพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนิสา เนื่อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เบญจมาศ เกษรพรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เอี่ยมศรี โสภาพรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วนิดา สีเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศิวาภรณ์ นิมิตร  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
จิณห์วรา ทองคง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์ชนก ปันเจริญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ คำสุม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สมศักดิ์ ดาหา  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
น้ำฝน อ่อนละมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เทวี ทรัพย์ธนาคม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีย์ เพ็งพาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญธรรม จารุจิตร์  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
เฟื่องฟู วรเชษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาธินี จำปัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประเสริฐ เนียมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประทุมทิพย์ วัชรนันทวิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สัญญา ปัญญาที  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
สุธีร์ ช่างเจรจา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สายฝน มีสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุทธิสา บุญมา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อัจจนา กลิ่นจันทร์หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิสชา แสนแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จันทร์หอม บุญญเมธานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
บุศรา กัลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มานพ ฉิมบรรเทิง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ปิยนุช อินต๊ะขัติ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นิจทิวา นึกรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ทิวา โพธิ์เดช  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
รวิประภา นิลสกุล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
แพรวพรรณ ตินะลา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุภาภรณ์ เอี่ยมโอ  
พนักงานพิมพ์ดีด
ลัภพงษ์ จินต์สุภาวงศ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิเชียร ไพบูลย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วิกัญญา ทานุวัตร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ภัทรานิษพ์ แสนตากร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จินดามณี มหบุญพาชัย  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อภิชาติ กนกสิงห์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชวพร ธัชยะพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญณิชา เอี่ยมเอื้อยุทธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จีรภา ไพโรจน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ญาณิสา ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document