สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11232 คลองขลุง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 156 คน
มีรูปประจำตัว 116 คน
สุขภาวรรณ ศรีขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาวดี ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณนิภา ชิราพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลักษมี จำรัสศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
หทัยชนก นิลทับ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทร์ฉาย ปั  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
อริสา ทาชมพู  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
รุ่งนภา หะขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วสิษฐ์พล ยอดพุดซา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นาฏระพี จันทร์หงวน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
น.ส.วารุณี ยอดสุทธิ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สุรีย์ภรณ์ เงินกลั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เสาวมาลย์ โศรดา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมศรี เพชรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธารา เกษสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขวัญฤดี ราชทรัพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รจนา ไรไทยสงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัตนพนธ์ น่วมหนอม  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุพัทรฌญา ศรีขจร  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
พรพัฒน์ ทวีสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
รุ่งโรจน์ คำซาว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุชุญญา พรหมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เกษร ขันธ์บุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนัทวรรณ สุวรรณรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กัลยาณี ม่านมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรภัทร์ กิตติพงษ์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปรางรุจี นาคอิ่ม  
เภสัชกร ชำนาญการ
อรนาถ พุธสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จิราภรณ์ รัตนรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สินีนาฏ หงษ์ยนต์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
คณิน ศิลาหลัก  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรุติญา บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วทัญญู ศิริถาพร  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วาสนา พันมหา  
เจ้าพนักงานธุรการ
พรรณิภา ศรีผ่าน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
พัชรี รุ่งศรีรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดวงนภา เรืองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุธารัตน์ โพคทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิรภัทร์ กิตติพงา์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุปรียา บุญวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ณัฐพล คงถาวร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิตติยา ตาลาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พวงพยอม ตามเวลา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สิริรัตน์ อยู่ยอด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ดลนภา ศุภราทิตย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ชุษณาพร ประเสริฐพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประเสริศรี นางสาวอภิรุจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุรภี โชคเฉลิมวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุชาณี สุวัฒนารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทรนันท์ ศรีพุทธิรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชฏาภรณ์ พวงสมบัติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
น้ำฝน แพ่งศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิราพรรณ กลิ่นหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาธิต วิยะกัน  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
ดวงจันทร์ บุราณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรัษฐา เทวบริรักษ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ณิชกุล เทียมสันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
สิรยาพร ขุมเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มณฑา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิชชานันท์ สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จงจิต อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
มนต์สวรรค์ ชมภูศรี  
พนักงานพิมพ์ดีด ชำนาญงาน
พัชรินทร์ นวพลพัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุจีพัชร คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อัญชลี ศรีอาราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลำดวน เกษวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สกล สินธุพรหม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พศิกา สาโท  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อรพรรณ แก้วเชื้อ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ณัฏฐกานต์ อินถา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปนัดดา จูด้วง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ขจี ม่วงแป้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิตรกร นิลกลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศักดิ์ชัย เกิดโต  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปราณี แจ่มหม้อ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุรีรัตน์ วิจารณ์เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิดารัตน์ สุธรรมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วลัย เมืองมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ป้อมเรือน วรัชรดา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
กุศลิน นาคบัณฑิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัทธมน ศรีรัตนาลิ้มวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรณิกา บัวมา  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศิริลักษณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สุวิทย์ ภู่จุฬา  
ช่างไฟฟ้า
อัญชลี ยีรัมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อุทุมพร ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักเทคนิคการแพทย์
จารุวรรณ พัฒนมหกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จินตนาจุฑา แสงสว่าง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ประวีณา รัตนทองโกมล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นิภาภรณ์ เนียนแนบ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เกษสุดา ทองหล้า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ชัยรัตน์ คำรอด  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
อาทิน คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรินทร์ทิพย์ วิยะกัน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พรนัชชา ต่วนเทศ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
จุรีพร เกิดป้อม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สังเวียน ชำนาญดี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
สรรประชา พุกอ่อน  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
พิชญาภัค ดีสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข
สายฤดี สุกใส  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชาคร กะสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิรพงศ์ รื่นฤทัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรดา อู่พุฒินันท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พิชญ์ แสงประทีปทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปุณรดา พรหมนิล  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อาภากรณ์ นาโพนทัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐภัสสร แก้วดำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ศิริพร วันทา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พศวัต เตชะเลิศไพศาล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จิราพัชร กันทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบญจา ศรีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวาพร วงษ์เปี้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขศิริ พยัคฆ์เกษม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ทับทาบ อาภัสรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ตรีเนตร สุวรรณมา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ภัทราวรรณ ไชยพา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จินตนา วัฒนกูล  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
สุรภี จังพานิช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
จันทร พรหมวิมุติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุรมนัส คงถาวร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
เณรวดี อินทรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คัทลียา อรุโณทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รจนา นุ่มมีศรี  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
พนัชกร สุขสว่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จริยา พลเหี้ยมหาญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จารุวรรณ ขันกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางสาวนพรัตน์ เขียวใบงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วินัย ลีสมิทธิ์  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
ลัดดา จุลมุสิ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กังสดาล หาญไพบูลย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
งอมลรุจี ธรรมธีรธร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ชุติมา แข็งธัญการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิสิตา มั่นเกษวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นุชนารถ อาคูน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
อารียา ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อารี ว่องวิการ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
รุจิเรศ จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพภาพรรณ ไม้จันทน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อิสราภรณ์ ปานรักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ช่อฤทัย คงเทียมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กัญญาวรรณ ยศสมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document