สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11232 คลองขลุง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 149 คน
มีรูปประจำตัว 109 คน
จิตรกร นิลกลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัชฏาภรณ์ พวงสมบัติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จงจิต อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รุจิเรศ จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กังสดาล หาญไพบูลย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
รุจีพัชร คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น.ส.วารุณี ยอดสุทธิ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พวงพยอม ตามเวลา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุรมนัส คงถาวร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
สุภาวดี ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อรนาถ พุธสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชัยรัตน์ คำรอด  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
จุรีพร เกิดป้อม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พศิกา สาโท  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
มนต์สวรรค์ ชมภูศรี  
พนักงานพิมพ์ดีด ชำนาญงาน
สุขศิริ พยัคฆ์เกษม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พรนัชชา ต่วนเทศ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
วาสนา พันมหา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ลัดดา จุลมุสิ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปราณี แจ่มหม้อ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรางรุจี นาคอิ่ม  
เภสัชกร ชำนาญการ
นัทธมน ศรีรัตนาลิ้มวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาภากรณ์ นาโพนทัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อารี ว่องวิการ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
สุขภาวรรณ ศรีขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ตรีเนตร สุวรรณมา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
รจนา นุ่มมีศรี  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ณัฐภัสสร แก้วดำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จินตนา วัฒนกูล  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธารา เกษสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุชาณี สุวัฒนารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐพล คงถาวร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รจนา ไรไทยสงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ป้อมเรือน วรัชรดา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ทับทาบ อาภัสรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุวิทย์ ภู่จุฬา  
ช่างไฟฟ้า
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริลักษณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ช่อฤทัย คงเทียมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรรณิภา ศรีผ่าน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
อาทิน คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุรีรัตน์ วิจารณ์เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกษร ขันธ์บุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลำดวน เกษวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อิสราภรณ์ ปานรักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พัชรี รุ่งศรีรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วสิษฐ์พล ยอดพุดซา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปุณรดา พรหมนิล  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สังเวียน ชำนาญดี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
คัทลียา อรุโณทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คณิน ศิลาหลัก  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
จิรพงศ์ รื่นฤทัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จิรภัทร์ กิตติพงษ์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
น้ำฝน แพ่งศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศิริพร วันทา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จริยา พลเหี้ยมหาญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จิรภัทร์ กิตติพงา์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
มณฑา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทร พรหมวิมุติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จิราภรณ์ รัตนรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สรรประชา พุกอ่อน  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิภาภรณ์ เนียนแนบ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
สุนัทวรรณ สุวรรณรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สิริรัตน์ อยู่ยอด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อุทุมพร ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักเทคนิคการแพทย์
ชุษณาพร ประเสริฐพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นาฏระพี จันทร์หงวน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ดวงนภา เรืองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาวรรณ ยศสมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พนัชกร สุขสว่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พศวัต เตชะเลิศไพศาล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุรภี โชคเฉลิมวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัทรฌญา ศรีขจร  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วทัญญู ศิริถาพร  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
งอมลรุจี ธรรมธีรธร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นุชนารถ อาคูน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ลักษมี จำรัสศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สุปรียา บุญวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อริสา ทาชมพู  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ณัฏฐกานต์ อินถา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุชุญญา พรหมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรินทร์ทิพย์ วิยะกัน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พิชชานันท์ สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กรรณิกา บัวมา  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สุธารัตน์ โพคทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชาคร กะสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงจันทร์ บุราณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทิวาพร วงษ์เปี้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมศรี เพชรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หทัยชนก นิลทับ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วลัย เมืองมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตติยา ตาลาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาธิต วิยะกัน  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
อัญชลี ศรีอาราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปนัดดา จูด้วง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จิราพรรณ กลิ่นหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจา ศรีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ฉาย ปั  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รุ่งนภา หะขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จินตนาจุฑา แสงสว่าง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ชุติมา แข็งธัญการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อัญชลี ยีรัมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
ศรุติญา บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ขวัญฤดี ราชทรัพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รัตนพนธ์ น่วมหนอม  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิราพัชร กันทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภัทรนันท์ ศรีพุทธิรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิดารัตน์ สุธรรมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณิชกุล เทียมสันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
นิสิตา มั่นเกษวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรินทร์ นวพลพัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชญ์ แสงประทีปทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รุ่งโรจน์ คำซาว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สินีนาฏ หงษ์ยนต์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
จารุวรรณ พัฒนมหกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรัษฐา เทวบริรักษ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วินัย ลีสมิทธิ์  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
อรพรรณ แก้วเชื้อ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ประวีณา รัตนทองโกมล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ขจี ม่วงแป้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สิรยาพร ขุมเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กุศลิน นาคบัณฑิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยาณี ม่านมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพภาพรรณ ไม้จันทน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชญาภัค ดีสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุรภี จังพานิช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อารียา ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณนิภา ชิราพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สกล สินธุพรหม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ประเสริศรี นางสาวอภิรุจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศิรดา อู่พุฒินันท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศักดิ์ชัย เกิดโต  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เกษสุดา ทองหล้า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
สุรีย์ภรณ์ เงินกลั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เณรวดี อินทรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดลนภา ศุภราทิตย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document