สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11232 คลองขลุง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 161 คน
มีรูปประจำตัว 125 คน
สุขภาวรรณ ศรีขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวิทย์ ภู่จุฬา  
ช่างไฟฟ้า
อาภากรณ์ นาโพนทัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร์ฉาย ปันแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณิชกุล เทียมสันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
สุรีย์ภรณ์ เงินกลั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขศิริ พยัคฆ์เกษม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
จุรีพร เกิดป้อม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
งอมลรุจี ธรรมธีรธร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐภัสสร แก้วดำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุรภี โชคเฉลิมวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จินตนาจุฑา แสงสว่าง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ศักดิ์ชัย เกิดโต  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อริสา ทาชมพู  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กุศลิน นาคบัณฑิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติมา แข็งธัญการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พนัชกร สุขสว่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี รุ่งศรีรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มณฑา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางสาวนพรัตน์ เขียวใบงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
ตรีเนตร สุวรรณมา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
รจนา นุ่มมีศรี  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
น้ำฝน แพ่งศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สายฤดี สุกใส  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภัทรนันท์ ศรีพุทธิรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ป้อมเรือน วรัชรดา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
พศิกา สาโท  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุธารัตน์ โพคทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรัษฐา เทวบริรักษ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ดลนภา ศุภราทิตย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุนันท์ สาสนะ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นพภาพรรณ ไม้จันทน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธารา เกษสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัตนพนธ์ น่วมหนอม  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อรนาถ พุธสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คัทลียา อรุโณทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงจันทร์ บุราณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
น.ส.วารุณี ยอดสุทธิ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปุณรดา พรหมนิล  
นายแพทย์ ชำนาญการ
มนต์สวรรค์ ชมภูศรี  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
สุปรียา บุญวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สังเวียน ชำนาญดี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิตติยา ตาลาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อาทิน คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วลัย เมืองมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เณรวดี อินทรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัทธมน ศรีรัตนาลิ้มวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งนภา หะขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริลักษณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จันทร พรหมวิมุติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พรพัฒน์ ทวีสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อารียา ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิรพงศ์ รื่นฤทัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รุจิเรศ จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลำดวน เกษวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กังสดาล หาญไพบูลย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
จิราพรรณ กลิ่นหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมศรี เพชรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นาฏระพี จันทร์หงวน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จารุวรรณ ขันกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิรดา อู่พุฒินันท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พิชชานันท์ สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เกษร ขันธ์บุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิราภรณ์ รัตนรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชญาภัค ดีสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข
จารุวรรณ พัฒนมหกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริรัตน์ อยู่ยอด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรนัชชา ต่วนเทศ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
นิสิตา มั่นเกษวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา พันมหา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ขวัญฤดี ราชทรัพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วินัย ลีสมิทธิ์  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
เพียรแข ถิ่นยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พัชรินทร์ นวพลพัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนัทวรรณ สุวรรณรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กัญญาวรรณ ยศสมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นุชนารถ อาคูน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
อัญชลี ยีรัมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รุ่งโรจน์ คำซาว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศรุติญา บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อรพรรณ แก้วเชื้อ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อัญชลี ศรีอาราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุทุมพร ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักเทคนิคการแพทย์
อารี ว่องวิการ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
พศวัต เตชะเลิศไพศาล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
โชติวัน สิงหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุษณาพร ประเสริฐพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรภัทร์ กิตติพงา์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
คณิน ศิลาหลัก  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริพร วันทา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประวีณา รัตนทองโกมล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุรมนัส คงถาวร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ลักษมี จำรัสศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ดวงนภา เรืองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวาพร วงษ์เปี้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รจนา ไรไทยสงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รุจีพัชร คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เกษสุดา ทองหล้า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
สาธิต วิยะกัน  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
ณัฏฐกานต์ อินถา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วทัญญู ศิริถาพร  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
เสาวมาลย์ โศรดา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
รัชฏาภรณ์ พวงสมบัติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัชรพล สามิภักดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วสิษฐ์พล ยอดพุดซา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทับทาบ อาภัสรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จินตนา วัฒนกูล  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
ม่วงแป้น ขจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนกฤต ดงบัง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธิดารัตน์ สุธรรมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทราวรรณ ไชยพา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุพัทรฌญา ศรีขจร  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
จุรีรัตน์ วิจารณ์เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
พรรณิภา ศรีผ่าน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
หทัยชนก นิลทับ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ขจี ม่วงแป้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พวงพยอม ตามเวลา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิชญ์ แสงประทีปทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุชาณี สุวัฒนารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจา ศรีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จริยา พลเหี้ยมหาญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปรางรุจี นาคอิ่ม  
เภสัชกร ชำนาญการ
สกล สินธุพรหม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุรภี จังพานิช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุภาวดี ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สรรประชา พุกอ่อน  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
จิราพัชร กันทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชัยรัตน์ คำรอด  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ณัฐพล คงถาวร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ช่อฤทัย คงเทียมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิตรกร นิลกลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กรรณิกา บัวมา  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ลัดดา จุลมุสิ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประเสริศรี นางสาวอภิรุจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุชุญญา พรหมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาคร กะสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สินีนาฏ หงษ์ยนต์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
จงจิต อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สิรยาพร ขุมเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปนัดดา จูด้วง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณนิภา ชิราพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อิสราภรณ์ ปานรักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปราณี แจ่มหม้อ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรภัทร์ กิตติพงษ์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิภาภรณ์ เนียนแนบ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วรินทร์ทิพย์ วิยะกัน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


Untitled Document