สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11232 คลองขลุง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 157 คน
มีรูปประจำตัว 118 คน
สุรภี โชคเฉลิมวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ตรีเนตร สุวรรณมา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
เสาวมาลย์ โศรดา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เณรวดี อินทรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุธารัตน์ โพคทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พัชรินทร์ นวพลพัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณนิภา ชิราพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เกษร ขันธ์บุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สาธิต วิยะกัน  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
สุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จารุวรรณ ขันกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ แก้วเชื้อ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พิชชานันท์ สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศรุติญา บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สิริรัตน์ อยู่ยอด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภัทราวรรณ ไชยพา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รุจิเรศ จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทรนันท์ ศรีพุทธิรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรนาถ พุธสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิชญ์ แสงประทีปทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปนัดดา จูด้วง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ณิชกุล เทียมสันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ช่อฤทัย คงเทียมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สายฤดี สุกใส  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศิริพร วันทา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เบญจา ศรีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปุณรดา พรหมนิล  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ทับทาบ อาภัสรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
โชติวัน สิงหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สังเวียน ชำนาญดี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
สุนัทวรรณ สุวรรณรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กังสดาล หาญไพบูลย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สรรประชา พุกอ่อน  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ดวงจันทร์ บุราณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิราพรรณ กลิ่นหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรรณิภา ศรีผ่าน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
รัชฏาภรณ์ พวงสมบัติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จริยา พลเหี้ยมหาญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุปรียา บุญวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
รัตนพนธ์ น่วมหนอม  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อาทิน คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตติยา ตาลาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อิสราภรณ์ ปานรักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สมศรี เพชรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นาฏระพี จันทร์หงวน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
น.ส.วารุณี ยอดสุทธิ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
มนต์สวรรค์ ชมภูศรี  
พนักงานพิมพ์ดีด ชำนาญงาน
งอมลรุจี ธรรมธีรธร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ขวัญฤดี ราชทรัพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จุรีรัตน์ วิจารณ์เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐกานต์ อินถา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุพัทรฌญา ศรีขจร  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
จิราภรณ์ รัตนรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วทัญญู ศิริถาพร  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ลำดวน เกษวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประวีณา รัตนทองโกมล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กุศลิน นาคบัณฑิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา พันมหา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิรดา อู่พุฒินันท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิภาภรณ์ เนียนแนบ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สุรมนัส คงถาวร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
วลัย เมืองมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งโรจน์ คำซาว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขจี ม่วงแป้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พนัชกร สุขสว่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พศวัต เตชะเลิศไพศาล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จันทร พรหมวิมุติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วสิษฐ์พล ยอดพุดซา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นุชนารถ อาคูน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
รจนา นุ่มมีศรี  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
อารียา ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิชญาภัค ดีสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข
มณฑา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฐพล คงถาวร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชุษณาพร ประเสริฐพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
หทัยชนก นิลทับ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นัทธมน ศรีรัตนาลิ้มวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุวรรณ พัฒนมหกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จงจิต อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
พรพัฒน์ ทวีสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พัชรี รุ่งศรีรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทร์ฉาย ปันแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรินทร์ทิพย์ วิยะกัน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุรภี จังพานิช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ดวงนภา เรืองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รจนา ไรไทยสงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธิดารัตน์ สุธรรมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาคร กะสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลักษมี จำรัสศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สิรยาพร ขุมเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุชุญญา พรหมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัดดา จุลมุสิ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จิตรกร นิลกลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรัษฐา เทวบริรักษ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
กรรณิกา บัวมา  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สินีนาฏ หงษ์ยนต์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
จินตนา วัฒนกูล  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
น้ำฝน แพ่งศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
จิรพงศ์ รื่นฤทัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประเสริศรี นางสาวอภิรุจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศักดิ์ชัย เกิดโต  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุขภาวรรณ ศรีขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาวรรณ ยศสมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรภัทร์ กิตติพงา์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เกษสุดา ทองหล้า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
อารี ว่องวิการ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐภัสสร แก้วดำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุภาวดี ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี ศรีอาราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุชาณี สุวัฒนารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พศิกา สาโท  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปรางรุจี นาคอิ่ม  
เภสัชกร ชำนาญการ
ปราณี แจ่มหม้อ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดลนภา ศุภราทิตย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รุ่งนภา หะขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรภัทร์ กิตติพงษ์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศิริลักษณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นางสาวนพรัตน์ เขียวใบงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
คัทลียา อรุโณทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วินัย ลีสมิทธิ์  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
คณิน ศิลาหลัก  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ธารา เกษสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อุทุมพร ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักเทคนิคการแพทย์
นพภาพรรณ ไม้จันทน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชัยรัตน์ คำรอด  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
สกล สินธุพรหม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อาภากรณ์ นาโพนทัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พวงพยอม ตามเวลา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชุติมา แข็งธัญการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุวิทย์ ภู่จุฬา  
ช่างไฟฟ้า
กัลยาณี ม่านมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี ยีรัมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทิวาพร วงษ์เปี้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อริสา ทาชมพู  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
จุรีพร เกิดป้อม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จินตนาจุฑา แสงสว่าง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ป้อมเรือน วรัชรดา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
พรนัชชา ต่วนเทศ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุจีพัชร คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิสิตา มั่นเกษวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิราพัชร กันทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุรีย์ภรณ์ เงินกลั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขศิริ พยัคฆ์เกษม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


Untitled Document