สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11232 คลองขลุง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 157 คน
มีรูปประจำตัว 119 คน
จุรีรัตน์ วิจารณ์เจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
สุรภี จังพานิช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ภัทราวรรณ ไชยพา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ขจี ม่วงแป้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วสิษฐ์พล ยอดพุดซา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปราณี แจ่มหม้อ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา พันมหา  
เจ้าพนักงานธุรการ
อาทิน คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาคร กะสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พวงพยอม ตามเวลา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณัฐพล คงถาวร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รัชฏาภรณ์ พวงสมบัติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พศิกา สาโท  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุขภาวรรณ ศรีขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุทุมพร ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักเทคนิคการแพทย์
นิสิตา มั่นเกษวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชชานันท์ สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพัทรฌญา ศรีขจร  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รุ่งนภา หะขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปุณรดา พรหมนิล  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สายฤดี สุกใส  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
งอมลรุจี ธรรมธีรธร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อิสราภรณ์ ปานรักษา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กังสดาล หาญไพบูลย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
จิราพรรณ กลิ่นหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวนพรัตน์ เขียวใบงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กัลยาณี ม่านมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
สกล สินธุพรหม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ขวัญฤดี ราชทรัพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นพภาพรรณ ไม้จันทน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คงกฤษ เตชะอภัยคุณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พัชรินทร์ นวพลพัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
อัญชลี ศรีอาราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรณิกา บัวมา  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อัญชลี ยีรัมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ตรีเนตร สุวรรณมา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ลำดวน เกษวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิตรกร นิลกลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุรีย์ภรณ์ เงินกลั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรยาพร ขุมเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประวีณา รัตนทองโกมล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วทัญญู ศิริถาพร  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
รัตนพนธ์ น่วมหนอม  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
พัชรี รุ่งศรีรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุภาวดี ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรภี โชคเฉลิมวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรนาถ พุธสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จารุวรรณ พัฒนมหกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุปรียา บุญวงษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สิริรัตน์ อยู่ยอด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรรณิภา ศรีผ่าน  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
นุชนารถ อาคูน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ประเสริศรี นางสาวอภิรุจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรนัชชา ต่วนเทศ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
น้ำฝน แพ่งศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สรรประชา พุกอ่อน  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มิตร เชียงอินทร์  
แพทย์แผนไทย
ลักษมี จำรัสศรี  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ดลนภา ศุภราทิตย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธารา เกษสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณิชกุล เทียมสันต์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จงจิต อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ช่อฤทัย คงเทียมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เสาวมาลย์ โศรดา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิชญาภัค ดีสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุนัทวรรณ สุวรรณรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โชติวัน สิงหา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทิวาพร วงษ์เปี้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกษร ขันธ์บุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นาฏระพี จันทร์หงวน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นิตติยา ตาลาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริพร วันทา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญพัฒน์ ดวงศรีเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ดวงจันทร์ บุราณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฏฐกานต์ อินถา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ณัฐภัสสร แก้วดำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
คัทลียา อรุโณทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลัดดา จุลมุสิ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จันทร์ฉาย ปันแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
หทัยชนก นิลทับ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภัทรนันท์ ศรีพุทธิรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อริสา ทาชมพู  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ศรุติญา บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พรพัฒน์ ทวีสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
รจนา นุ่มมีศรี  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
วินัย ลีสมิทธิ์  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
ศิริลักษณ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ชัยรัตน์ คำรอด  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
สุขศิริ พยัคฆ์เกษม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วรรณนิภา ชิราพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มณฑา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จินตนา วัฒนกูล  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
สุชาณี สุวัฒนารักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปนัดดา จูด้วง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จริยา พลเหี้ยมหาญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ป้อมเรือน วรัชรดา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
รุจีพัชร คำซาว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรัษฐา เทวบริรักษ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เบญจา ศรีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุธารัตน์ โพคทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พนัชกร สุขสว่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรภัทร์ กิตติพงา์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุชุญญา พรหมนิ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิดารัตน์ สุธรรมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราพัชร กันทา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พิชญ์ แสงประทีปทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ทับทาบ อาภัสรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เกษสุดา ทองหล้า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
พศวัต เตชะเลิศไพศาล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จารุวรรณ ขันกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สมศรี เพชรรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารียา ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วลัย เมืองมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุจิเรศ จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จินตนาจุฑา แสงสว่าง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สาธิต วิยะกัน  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จิราภรณ์ รัตนรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐพงศ์ แสงปัดสา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อรพรรณ แก้วเชื้อ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อารี ว่องวิการ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
สังเวียน ชำนาญดี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
รจนา ไรไทยสงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สินีนาฏ หงษ์ยนต์  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
เณรวดี อินทรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงนภา เรืองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรมนัส คงถาวร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ศิรดา อู่พุฒินันท์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รุ่งโรจน์ คำซาว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อาภากรณ์ นาโพนทัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร พรหมวิมุติ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชุษณาพร ประเสริฐพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญาวรรณ ยศสมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.วารุณี ยอดสุทธิ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปรางรุจี นาคอิ่ม  
เภสัชกร ชำนาญการ
ชุติมา แข็งธัญการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิรพงศ์ รื่นฤทัย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วรินทร์ทิพย์ วิยะกัน  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นัทธมน ศรีรัตนาลิ้มวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวิทย์ ภู่จุฬา  
ช่างไฟฟ้า
ศักดิ์ชัย เกิดโต  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กุศลิน นาคบัณฑิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรภัทร์ กิตติพงษ์พัฒนา  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
มนต์สวรรค์ ชมภูศรี  
พนักงานพิมพ์ดีด ชำนาญงาน
จันจีรา ศรีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คณิน ศิลาหลัก  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จุรีพร เกิดป้อม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิภาภรณ์ เนียนแนบ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สายใจ กิตติพงษ์พัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ


Untitled Document