สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 146 คน
มีรูปประจำตัว 119 คน
พิสดูพรมราช สายรุ้ง  
แม่บ้าน
นที ฟักนาค  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
กาญจนา พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
นุชจรินทร์ อัศจรรย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นันทนา ใบเนียม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัสรา อ่อนน้อม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฏฐพิชา ทองเวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงสุรีย์ ปานศิลา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปริษา ประเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิภา ชาญชัยวีระพันธุ์  
เภสัชกร ชำนาญงาน
คณิน รุ่งคณาวุฒิ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รสสุคนธ์ คำหอม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เดชะผล กนกวรรณ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
วาสนา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี ภู่สงค์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
จันทร์ฉาย เมืองยศ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
พนิตตา สายอุ่นใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จตุพร จักรเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิศยพงษ์ อินตางาม  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุมาลี เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุดาวดี อินจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐวรรณ สงวนวงษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ดวงกมล ปานดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มาลัย จวงจันทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติการ
ศุภชัย พลาพล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุพรรณี แก้วมะราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ปวิตรา ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ดำเนิน สุดหาญ  
พนักงานขับรถยนต์
จิราวดี พ่วงทอง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายสมโพช พิสดูพรมราช  
พนักงานเปล ปฏิบัติงาน
ประจิน จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชูพร บำรุงศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาภาพร เข็มทิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นายวิจิตร อินทร์เที่ยง  
ลูกมือช่าง ชำนาญงาน
ปาริชาติ เฮี๊ยะหลง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชชานันท์ โอบอ้อม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จิตราภรณ์ พันธุ์ปั้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนันท์ พิลาถ้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ล้อม แผ่วงค์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ลัดดา จิตตุรงค์อาภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษกล อินทะจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐณัณฑ์ ต้นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัฒนะ เจตเกษตรการณ์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
เกศิณี มีภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิศมัย กองแก้ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วัฒนา กัลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปารณีย์ ศรีตะบุศย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวสุมาลี เฮงสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา สร้อยสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Tiwalai Botham  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธันยาภรณ์ สีกิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รวีวรรณ ตรีเนตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐิดา พิศมัย  
เจ้าพนักงานธุรการ
นวรัตน์ ตรีเนตร  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญงาน
วราพร กรพิทักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยศวัศ สาระเวียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธาวินี โพธิวัลย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นพกุล รอดพร้อม  
คนครัว ปฏิบัติงาน
ธฤตวัน พระพิจิตร  
เภสัชกร ชำนาญการ
ฤดี รักพ่วง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ จันทร์อำนวยกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพันธ์ จันโทสถ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วารุณี แซ่อึ้ง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ณฤดี สู่หญ้านาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วราลักษณ์ ทองใบปราสาท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กาญจนา พิณคำ  
เภสัชกร ชำนาญการ
จิตอารีย์ อยู่ยอด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิษฐเนตร์ สุขมหาเศรษฐี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
การะเกตุ แก้วทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วัชรินทร์ ปิยะวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ปั่นยวง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชิดชนก กนกสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ส้มลิ้ม ลี่อำนวยเจริญ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
พรนภา อินตางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ดาริน ปาระมีศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิภา โพธิ์เย็น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ก้องภพ จงไพศาลสถิตย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
เอกชัย สุมลโสภณศิริ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จรรยา ตาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวกิ่งแก้ว พงษ์พูล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
อาทิตยา วังแวว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภรณิดา ภู่ประเสริฐ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นารีรัตน์ ส่งตระกูลศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มยุรี ระวังภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทยา รักพ่วง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
ศิริพรรณ สิงห์เล้าเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิอร เกษรบัว  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ปนัดดา มะยมหิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิญญา พิมพา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติการ
วิมล สุขใส  
นักวิชาการสาธารณสุข
มัชฌิมา กรรณิกา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิไลรัตน์ ปิตุยะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย  
แพทย์แผนไทย
วรุณพร จงไพศาลสถิตย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
รัตนา แก้วทา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี บากบั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชุติวัฒนศิล ทรงศักดิ์  
ช่างไฟฟ้า
Sasitron Sribudsa  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อัจฉรา หฤทัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีราภรณ์ วาสนวัฒนาจรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปภาวี ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ยศยา เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรินทร์ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บัวทิพย์ สระทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรินทร์ กลีบสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยาภรณ์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วารีวัณน์ ภุมรินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เยาวลักษณ์ กาละภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐพล ยิ่งดำนุ่น  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สาวิณี สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อัญชลี แก่นแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อภิชาติ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วัชราภรณ์ วรยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรสวรรค์ อินทร์จันทร์ศร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ชำนาญงาน
สุวิทย์ กองแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นิตยา เทียบเทียม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
กัญญารัตน์ สละเกษี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กนกวรรณ พันธ์ยิ้ม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฌัลลิกา สุขารมณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ศิริจรรยา บุญงามขำ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ภรณ์ทิพย์ จูมาศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ขวัญธิดา ยาใจ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาวิตา อ่อนไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นายสมชาย เก่งธันยกิจ  
คนงาน ชำนาญงาน
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พรวชิระ สนิทดำรงค์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ฐิติพร ศรีสุข  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ขวัญชนก เกศกันฑ์  
แพทย์แผนไทย
นายสายยัน จินดา  
พนักงานรักษาศพ ชำนาญงาน
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติการ
นส.จิราภรณ์ อยู่ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วราภรณ์ รายะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชนัญชิดา ไชยแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อินทร์เที่ยง อธิพร  
พนักงานห้องยา
รุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ภิรดี จันทร์ธีระวงศ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
เทพนรินทร์ กะมะราช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุรัฐ ปอตระกูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ฐิตารีย์ พรมฉิมพลี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ขนิษฐ์ เลิศสูงเนิน  
แพทย์แผนไทย
นฤมล ทยากรวรกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document