สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 144 คน
มีรูปประจำตัว 117 คน
วิมล สุขใส  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุรัฐ ปอตระกูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สาวิณี สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัฒนะ เจตเกษตรการณ์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ปาริชาติ เฮี๊ยะหลง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตอารีย์ อยู่ยอด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เยาวลักษณ์ กาละภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ล้อม แผ่วงค์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ธฤตวัน พระพิจิตร  
เภสัชกร ชำนาญการ
ศิริพรรณ สิงห์เล้าเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ปั่นยวง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รสสุคนธ์ คำหอม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
กาญจนา พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
การะเกตุ แก้วทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิทยา รักพ่วง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
ชนัญชิดา ไชยแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณฤดี สู่หญ้านาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย  
แพทย์แผนไทย
นวรัตน์ ตรีเนตร  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญงาน
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติการ
ดวงกมล ปานดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รวีวรรณ ตรีเนตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรนภา อินตางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วัฒนา กัลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิษฐเนตร์ สุขมหาเศรษฐี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อินทร์เที่ยง อธิพร  
พนักงานห้องยา
ขวัญธิดา ยาใจ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อัญชลี บากบั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทิศยพงษ์ อินตางาม  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อัจฉรา หฤทัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิชาติ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิริวรรณ จันทร์อำนวยกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยศยา เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐพล ยิ่งดำนุ่น  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรวชิระ สนิทดำรงค์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
นายสายยัน จินดา  
พนักงานรักษาศพ ชำนาญงาน
เทพนรินทร์ กะมะราช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รัตนา แก้วทา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประจิน จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ดวงสุรีย์ ปานศิลา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขวัญชนก เกศกันฑ์  
แพทย์แผนไทย
ชุติวัฒนศิล ทรงศักดิ์  
ช่างไฟฟ้า
ณัฐวรรณ สงวนวงษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุวิทย์ กองแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วราพร กรพิทักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศุภชัย พลาพล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิศมัย กองแก้ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ฐิตารีย์ พรมฉิมพลี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อภิญญา พิมพา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติการ
ก้องภพ จงไพศาลสถิตย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
Tiwalai Botham  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พรสวรรค์ อินทร์จันทร์ศร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ชำนาญงาน
มยุรี ระวังภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดำเนิน สุดหาญ  
พนักงานขับรถยนต์
ณัฏฐพิชา ทองเวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
กัญญารัตน์ สละเกษี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กาญจนา พิณคำ  
เภสัชกร ชำนาญการ
อัญชลี ภู่สงค์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วารุณี แซ่อึ้ง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
พิสดูพรมราช สายรุ้ง  
แม่บ้าน
นายสมชาย เก่งธันยกิจ  
คนงาน ชำนาญงาน
กนกวรรณ พันธ์ยิ้ม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภิรดี จันทร์ธีระวงศ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
เกศิณี มีภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขนิษฐ์ เลิศสูงเนิน  
แพทย์แผนไทย
วัชราภรณ์ วรยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นายวิจิตร อินทร์เที่ยง  
ลูกมือช่าง ชำนาญงาน
ภัสรา อ่อนน้อม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นันทนา ใบเนียม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จตุพร จักรเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดาริน ปาระมีศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุดาวดี อินจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรินทร์ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พนิตตา สายอุ่นใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธันยาภรณ์ สีกิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นารีรัตน์ ส่งตระกูลศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คณิน รุ่งคณาวุฒิ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุมาลี เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภา ชาญชัยวีระพันธุ์  
เภสัชกร ชำนาญงาน
ยศวัศ สาระเวียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นุชจรินทร์ อัศจรรย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จรรยา ตาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูพร บำรุงศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นส.จิราภรณ์ อยู่ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุพรรณี แก้วมะราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ภรณ์ทิพย์ จูมาศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิชชานันท์ โอบอ้อม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปริษา ประเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ไพรินทร์ กลีบสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวกิ่งแก้ว พงษ์พูล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ส้มลิ้ม ลี่อำนวยเจริญ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ฌัลลิกา สุขารมณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ธาวินี โพธิวัลย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมพันธ์ จันโทสถ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ลัดดา จิตตุรงค์อาภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เอกชัย สุมลโสภณศิริ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ปารณีย์ ศรีตะบุศย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพกุล รอดพร้อม  
คนครัว ปฏิบัติงาน
เดชะผล กนกวรรณ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชิดชนก กนกสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยาภรณ์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยา เทียบเทียม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
จันทร์ฉาย เมืองยศ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาทิตยา วังแวว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัชฌิมา กรรณิกา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปนัดดา มะยมหิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรินทร์ ปิยะวงษ์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาวิตา อ่อนไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริจรรยา บุญงามขำ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อาภาพร เข็มทิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จิตราภรณ์ พันธุ์ปั้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นฤมล ทยากรวรกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฐณัณฑ์ ต้นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปภาวี ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วิไลรัตน์ ปิตุยะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฐิติพร ศรีสุข  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
นิอร เกษรบัว  
นายแพทย์ ชำนาญการ
นายสมโพช พิสดูพรมราช  
พนักงานเปล ปฏิบัติงาน
วาสนา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวสุมาลี เฮงสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวทิพย์ สระทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปวิตรา ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วราภรณ์ รายะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี แก่นแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กาญจนา สร้อยสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มาลัย จวงจันทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติการ
วีราภรณ์ วาสนวัฒนาจรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนันท์ พิลาถ้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราลักษณ์ ทองใบปราสาท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิภา โพธิ์เย็น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวดี พ่วงทอง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ภรณิดา ภู่ประเสริฐ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
บุษกล อินทะจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐิดา พิศมัย  
เจ้าพนักงานธุรการ
วรุณพร จงไพศาลสถิตย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
Sasitron Sribudsa  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ฤดี รักพ่วง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document