สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 146 คน
มีรูปประจำตัว 119 คน
วีราภรณ์ วาสนวัฒนาจรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กาญจนา พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
วัชราภรณ์ วรยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ยศวัศ สาระเวียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธันยาภรณ์ สีกิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกศิณี มีภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุมาลี เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศุภชัย พลาพล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
คณิน รุ่งคณาวุฒิ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปวิตรา ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อภิชาติ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุรัฐ ปอตระกูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชูพร บำรุงศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ พันธ์ยิ้ม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศิริจรรยา บุญงามขำ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
นายสายยัน จินดา  
พนักงานรักษาศพ ชำนาญงาน
นิษฐเนตร์ สุขมหาเศรษฐี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พรสวรรค์ อินทร์จันทร์ศร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ชำนาญงาน
ชุติวัฒนศิล ทรงศักดิ์  
ช่างไฟฟ้า
ณัฐณัณฑ์ ต้นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นายสมชาย เก่งธันยกิจ  
คนงาน ชำนาญงาน
กาญจนา พิณคำ  
เภสัชกร ชำนาญการ
ปนัดดา มะยมหิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวกิ่งแก้ว พงษ์พูล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ทิศยพงษ์ อินตางาม  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ก้องภพ จงไพศาลสถิตย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วิไลรัตน์ ปิตุยะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงกมล ปานดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฤดี รักพ่วง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
บัวทิพย์ สระทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ฉาย เมืองยศ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
อัจฉรา หฤทัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราพร กรพิทักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาวิตา อ่อนไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภรณ์ทิพย์ จูมาศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติการ
นวรัตน์ ตรีเนตร  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญงาน
ล้อม แผ่วงค์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ภรณิดา ภู่ประเสริฐ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อาภาพร เข็มทิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ฌัลลิกา สุขารมณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
นันทนา ใบเนียม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปาริชาติ เฮี๊ยะหลง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุดาวดี อินจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัตนา แก้วทา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริวรรณ จันทร์อำนวยกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาทิตยา วังแวว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Tiwalai Botham  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วัฒนา กัลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยาภรณ์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เอกชัย สุมลโสภณศิริ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
วราภรณ์ รายะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวสุมาลี เฮงสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขนิษฐ์ เลิศสูงเนิน  
แพทย์แผนไทย
ปภาวี ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วารุณี แซ่อึ้ง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
การะเกตุ แก้วทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จิตอารีย์ อยู่ยอด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิมพันธ์ จันโทสถ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อภิญญา พิมพา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติการ
กัญญารัตน์ สละเกษี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จิตราภรณ์ พันธุ์ปั้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิชชานันท์ โอบอ้อม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุพรรณี แก้วมะราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ณัฏฐพิชา ทองเวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิราวดี พ่วงทอง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
วาสนา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กาญจนา สร้อยสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นุชจรินทร์ อัศจรรย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ กาละภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐวรรณ สงวนวงษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พัชรินทร์ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชนัญชิดา ไชยแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลัดดา จิตตุรงค์อาภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฐิติพร ศรีสุข  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
จตุพร จักรเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัสรา อ่อนน้อม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มยุรี ระวังภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมล ทยากรวรกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิริพรรณ สิงห์เล้าเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ส้มลิ้ม ลี่อำนวยเจริญ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณฤดี สู่หญ้านาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาวิณี สงวนสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นที ฟักนาค  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
วัชรินทร์ ปิยะวงษ์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุวิทย์ กองแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วิภา โพธิ์เย็น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพกุล รอดพร้อม  
คนครัว ปฏิบัติงาน
นายวิจิตร อินทร์เที่ยง  
ลูกมือช่าง ชำนาญงาน
วรุณพร จงไพศาลสถิตย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
นารีรัตน์ ส่งตระกูลศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประจิน จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นิตยา เทียบเทียม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ณัฐิดา พิศมัย  
เจ้าพนักงานธุรการ
วิมล สุขใส  
นักวิชาการสาธารณสุข
เทพนรินทร์ กะมะราช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รสสุคนธ์ คำหอม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิสดูพรมราช สายรุ้ง  
แม่บ้าน
อัญชลี บากบั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุนันท์ พิลาถ้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภิรดี จันทร์ธีระวงศ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ขวัญชนก เกศกันฑ์  
แพทย์แผนไทย
ยุพิน ชั่งถิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดำเนิน สุดหาญ  
พนักงานขับรถยนต์
Sasitron Sribudsa  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วารีวัณน์ ภุมรินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นส.จิราภรณ์ อยู่ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เดชะผล กนกวรรณ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
มาลัย จวงจันทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติการ
ธฤตวัน พระพิจิตร  
เภสัชกร ชำนาญการ
ดาริน ปาระมีศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐพล ยิ่งดำนุ่น  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรนภา อินตางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วัฒนะ เจตเกษตรการณ์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
รวีวรรณ ตรีเนตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิอร เกษรบัว  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อัญชลี แก่นแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฐิตารีย์ พรมฉิมพลี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พนิตตา สายอุ่นใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี ภู่สงค์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ธาวินี โพธิวัลย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิศมัย กองแก้ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
บุษกล อินทะจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปริษา ประเทศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย  
แพทย์แผนไทย
ชิดชนก กนกสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ขวัญธิดา ยาใจ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรรยา ตาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรินทร์ กลีบสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราลักษณ์ ทองใบปราสาท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มัชฌิมา กรรณิกา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ยศยา เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงสุรีย์ ปานศิลา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรวชิระ สนิทดำรงค์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ปั่นยวง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อินทร์เที่ยง อธิพร  
พนักงานห้องยา
ปารณีย์ ศรีตะบุศย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทยา รักพ่วง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
วิภา ชาญชัยวีระพันธุ์  
เภสัชกร ชำนาญงาน
นายสมโพช พิสดูพรมราช  
พนักงานเปล ปฏิบัติงาน


Untitled Document