สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 136 คน
มีรูปประจำตัว 109 คน
ส้มลิ้ม ลี่อำนวยเจริญ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นพกุล รอดพร้อม  
คนครัว ปฏิบัติงาน
มัชฌิมา กรรณิกา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นันทนา ใบเนียม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัตนา แก้วทา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Sasitron Sribudsa  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ศิริจรรยา บุญงามขำ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ปิยาภรณ์ อินทพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี แก่นแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ดวงสุรีย์ ปานศิลา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศุภชัย พลาพล  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรสวรรค์ อินทร์จันทร์ศร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ชำนาญงาน
พิมพันธ์ จันโทสถ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
กาญจนา พัฒนศักดิ์ภิญโญ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
กาญจนา สร้อยสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การะเกตุ แก้วทอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ฤดี รักพ่วง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วารุณี แซ่อึ้ง  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จรรยา ตาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัศนีย์ ปั่นยวง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วีราภรณ์ วาสนวัฒนาจรัส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณฤดี สู่หญ้านาง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ก้องภพ จงไพศาลสถิตย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ฌัลลิกา สุขารมณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ขวัญชนก เกศกันฑ์  
แพทย์แผนไทย
ศิริพรรณ สิงห์เล้าเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฐิติพร ศรีสุข  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
มยุรี ระวังภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทยา รักพ่วง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
นายสมชาย เก่งธันยกิจ  
คนงาน ชำนาญงาน
ภรณิดา ภู่ประเสริฐ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ จันทร์อำนวยกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี บากบั่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นุชจรินทร์ อัศจรรย์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประจิน จันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พิสดูพรมราช สายรุ้ง  
แม่บ้าน
ปภาวี ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ณัฐพล ยิ่งดำนุ่น  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธันยาภรณ์ สีกิ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อภิชาติ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปารณีย์ ศรีตะบุศย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นารีรัตน์ ส่งตระกูลศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรินทร์ กลีบสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทร์ฉาย เมืองยศ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นิษฐเนตร์ สุขมหาเศรษฐี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ขวัญธิดา ยาใจ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ภรณ์ทิพย์ จูมาศ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ลัดดา จิตตุรงค์อาภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภา โพธิ์เย็น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปราณี แสงประเสริฐ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พิมพ์ทอง สุระเรืองชัย  
แพทย์แผนไทย
นวรัตน์ ตรีเนตร  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญงาน
ณัฐวรรณ สงวนวงษ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พัชรินทร์ ปิ่นทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิตอารีย์ อยู่ยอด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วราลักษณ์ ทองใบปราสาท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อาทิตยา วังแวว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อินทร์เที่ยง อธิพร  
พนักงานห้องยา
กนกวรรณ พันธ์ยิ้ม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุภาวิตา อ่อนไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
Tiwalai Botham  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วัฒนะ เจตเกษตรการณ์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
เกศิณี มีภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เดชะผล กนกวรรณ  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อัญชลี ภู่สงค์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ดาริน ปาระมีศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รุ่งโรจน์ อังวัชรปราการ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เยาวลักษณ์ กาละภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ยศยา เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐณัณฑ์ ต้นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฐิดา พิศมัย  
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิจิตร อินทร์เที่ยง  
ลูกมือช่าง ชำนาญงาน
สุรัฐ ปอตระกูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รวีวรรณ ตรีเนตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธฤตวัน พระพิจิตร  
เภสัชกร ชำนาญการ
นายสมโพช พิสดูพรมราช  
พนักงานเปล ปฏิบัติงาน
บุษกล อินทะจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภิรดี จันทร์ธีระวงศ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรนภา อินตางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สุวิทย์ กองแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ณัฏฐพิชา ทองเวียงจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิมล สุขใส  
นักวิชาการสาธารณสุข
กัญญารัตน์ สละเกษี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุดาวดี อินจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชนัญชิดา ไชยแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วาสนา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขนิษฐ์ เลิศสูงเนิน  
แพทย์แผนไทย
ปวิตรา ยอดวันดี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พนิตตา สายอุ่นใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลัย จวงจันทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติการ
พิชชานันท์ โอบอ้อม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อภิญญา พิมพา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติการ
วราพร กรพิทักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ล้อม แผ่วงค์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ชูพร บำรุงศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา พิณคำ  
เภสัชกร ชำนาญการ
วัชราภรณ์ วรยศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นายสายยัน จินดา  
พนักงานรักษาศพ ชำนาญงาน
สุนันท์ พิลาถ้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยศวัศ สาระเวียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปนัดดา มะยมหิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยา เทียบเทียม  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฐิตารีย์ พรมฉิมพลี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิราวดี พ่วงทอง  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
อาภาพร เข็มทิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สุพรรณี แก้วมะราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วัฒนา กัลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดำเนิน สุดหาญ  
พนักงานขับรถยนต์
สุมาลี เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวทิพย์ สระทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิศมัย กองแก้ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วัชรา เมืองแก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลรัตน์ ปิตุยะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรวชิระ สนิทดำรงค์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
เทพนรินทร์ กะมะราช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นางสาวกิ่งแก้ว พงษ์พูล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ปาริชาติ เฮี๊ยะหลง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภา ชาญชัยวีระพันธุ์  
เภสัชกร ชำนาญงาน
อัจฉรา หฤทัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัสรา อ่อนน้อม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทิศยพงษ์ อินตางาม  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วราภรณ์ รายะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรินทร์ ปิยะวงษ์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นฤมล ทยากรวรกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรุณพร จงไพศาลสถิตย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
จิตราภรณ์ พันธุ์ปั้น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รสสุคนธ์ คำหอม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชุติวัฒนศิล ทรงศักดิ์  
ช่างไฟฟ้า
เอกชัย สุมลโสภณศิริ  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
คณิน รุ่งคณาวุฒิ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชิดชนก กนกสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จตุพร จักรเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นส.จิราภรณ์ อยู่ทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document