สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 68 คน
มีรูปประจำตัว 40 คน
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชุลีพร ธินะ  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปุณชญา คำวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชุติกาญจน์ ธรรมสอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document