สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 68 คน
มีรูปประจำตัว 41 คน
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
วิไล แสนยาเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อดิศักดิ์ บุปผาพ่วง  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติกาญจน์ ธรรมสอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน


Untitled Document