สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 69 คน
มีรูปประจำตัว 41 คน
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปุณชญา คำวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ชุติกาญจน์ ธรรมสอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไล แสนยาเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชุลีพร ธินะ  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document