สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

14135 บึงสามัคคี ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 69 คน
มีรูปประจำตัว 40 คน
น.ส.อาจรีย์ คุณวุฒิวิเศษ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ไพรสนเมาเกตุ เมาเกตุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
สุรีย์ ใจมั่น  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
พิมลรัตน์ อินแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกษศิรินทร์ ผาเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัญชา สีสง่า  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุธาสินี เลิศวิริยะนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนูศร ฉัตรโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รัฐนันท์ สนิทมาก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น.ส.ฤทัยชนก อุดมรัตน์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นิพาพร วงษ์พิมพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สมพร น้อยแก้ว  
เจ้าพนักงานธุรการ
นวลจันทร์ พันธุ์วิทยากูล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชุติกาญจน์ ธรรมสอน  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ทิพย์รัตน์ อุดมสุข  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณชนก จุฬพันธ์ทอง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พัชรี สีดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กิ่งดาว พิมพา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทฤฒมน ทองอยู่  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพินท์ ปานทิพย์  
นักเทคนิคการแพทย์
มาโนชญ์ ขุนค้ำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัศนีย์ ศรีพิทักษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ยลดา หมื่นเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาภรณ์ คำแพงศิริรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรเวทย์ เอี่ยมพร  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
ภัคจิภา อัครวิทยาพัฒน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ภัทรานิษ ภูมิเลิศ  
เจ้าพนักงานธุรการ
นัทธ์วิภา สีตลพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ขนิษฐา ชีวชิต  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ปฏิภาณ พิณคำ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วสันต์ ทองดอนเหมือน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทรัสม์ พรหมมินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มนทิรา จีนแดง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ประเสริฐแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สริณยา บุญเหลือ  
นักวิชาการสาธารณสุข
โสรยา กาญจนา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อธิวัฒน์ คีรีรมย์  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
สายทิพย์ ศรีหิรัญ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณภา หงษ์ยนต์  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
จามร จันทับทิม  
พนักงานเปล
ณัฐชา ชูอิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รดา เฟื่องพณิช  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุทิศา ประดับพงศ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ณัฐกานต์ ยอดแก้ว  
พนักงานห้องยา
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ดวงกมล เจนใจ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เมตตา มั่นเหมาะ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ธนันษร สารรัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
วรพัตร์ อินทร์แพง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปฏิพัทธ์ รอดขาว  
นักเทคนิคการแพทย์
นงค์ลักษณ์ เมฆมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสวัตติ์ โตแสงชัย  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มณเทียน ลิ้นทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ชาติชาย ยืนยงพานิช  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันจิรา ปัสสาพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ
คารม ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปุณชญา คำวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลัยรัตน์ เข็มทองไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชุลีพร ธินะ  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน
รุ่งอรุณ เข็มศร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ประณตเกศ ธนะวงศ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อุเทน สิงชาลี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญญาภา แก้วกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มนัสวี หาญชเล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นายนัฐพงศ์ สีมาเล่าเต่า  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พิมพ์ลภัชร ธนพลวิเชียรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทนา มานะทำ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กานต์รวี มีมุข  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document