สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 45 คน
มีรูปประจำตัว 38 คน
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
นิตยา พูลเขียว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
มณฑาทิพย์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กรรณิการ์ น่วมอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นิราวดี พัชนี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สร้อยพรม ยาหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
กาญจณี ฉายภิรมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ


Untitled Document