สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 46 คน
มีรูปประจำตัว 39 คน
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นิราวดี พัชนี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กรรณิการ์ น่วมอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กาญจณี ฉายภิรมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
นิตยา พูลเขียว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิรประภา เนื้อไม้  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
มณฑาทิพย์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
สร้อยพรม ยาหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน


Untitled Document