สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 44 คน
มีรูปประจำตัว 38 คน
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
มณฑาทิพย์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจณี ฉายภิรมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลิ่นจันทร์ ช่อผกา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิราวดี พัชนี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กรรณิการ์ น่วมอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กัญญา อินบำรุง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิตยา พูลเขียว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ


Untitled Document