สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 46 คน
มีรูปประจำตัว 39 คน
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
นิราวดี พัชนี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
นิตยา พูลเขียว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ศิรประภา เนื้อไม้  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
มณฑาทิพย์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กรรณิการ์ น่วมอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กาญจณี ฉายภิรมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สร้อยพรม ยาหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document