สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

28010 โกสัมพีนคร ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 48 คน
มีรูปประจำตัว 42 คน
กัญญา ผิวพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรียานุช อึ้งสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิไลวรรณ ขันศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรวลัญช์ วงษา  
นักวิชาการสาธารณสุข
มณฑาทิพย์ นาคทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กุสุมาลย์ เวียงอินทร์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
วิมล สีสวัสดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิตรมาลี แตงทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศรายุทธ ล้อจิตติกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศิรดา เพชรอ้อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศศิยาภัสสร์ เศรษฐีพ่อค้า  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
กิตติพล อยู่คง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรรณา ลุ่มร้อย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เปมิษา วัชรนันทวิศาล  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
โชติกา พัชรจุฑา  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ณัฐนิชา ศักดิ์ศรี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิตยา พูลเขียว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวาณี แก้วหินลาย  
นักกายภาพบำบัด
วีรพงศ์ กิตติถนอมวงษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รัชนก ธรรมสอน  
เจ้าพนักงานธุรการ
เดือนเพชร สัมฤทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศิรประภา เนื้อไม้  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์ สีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อินทะเสน  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ทพ.ชัยธวัช มูลคำ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พรพรรณมูลรัสศรี มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิราวดี พัชนี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรสา สีสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรวิมล วัดไพรสาร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กิติศักดิ์ วาทโยธา  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
คทา ตาทิพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มาริสา จูแนบ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สร้อยพรม ยาหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จินดาหรา จันทร์หลวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฐนิช ชาตรีวัชระ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อรุณวรรณ ต่อกร  
เภสัชกร ชำนาญการ
ณัฐธิดา สุขสาย  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กาญจณี ฉายภิรมย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รตา สุวรรณจักร  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ช่อผกา กลิ่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น้ำเพชร กสิการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศิริกุล ตะเภา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ภัทธวุฒิ บุรีรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ สดแช่ม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ฤชนก แพงวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พรพรรณ มูลรัสศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน


Untitled Document