สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 65 คน
มีรูปประจำตัว 54 คน
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จินตนา ด่านปาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพาภรณ์ พงษ์ศรี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
หนึ่งฤทัย พินิจพลนิกร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
รัชดาภรณ์ สีใส  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ธนกมล ล้ำเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ณรงค์ แก้วบุญนำ  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัชนี อำนวยพันธ์วิไล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ชบา ไชยเชษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เมธาวี ปรักมานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ลัดดา แสงเทียนมงคล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วีนา จันทร์เล็ก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารินี รักษาสิทธิ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


Untitled Document