สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 63 คน
มีรูปประจำตัว 52 คน
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนกมล ล้ำเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รัชนี อำนวยพันธ์วิไล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีนา จันทร์เล็ก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณรงค์ แก้วบุญนำ  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลัดดา แสงเทียนมงคล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
หนึ่งฤทัย พินิจพลนิกร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัชดาภรณ์ สีใส  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จารินี รักษาสิทธิ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
ชบา ไชยเชษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จินตนา ด่านปาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document