สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 65 คน
มีรูปประจำตัว 55 คน
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
วีนา จันทร์เล็ก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพาภรณ์ พงษ์ศรี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ลัดดา แสงเทียนมงคล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัชนี อำนวยพันธ์วิไล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด
รัชดาภรณ์ สีใส  
เจ้าพนักงานธุรการ
ณรงค์ แก้วบุญนำ  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
เมธาวี ปรักมานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธนกมล ล้ำเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชบา ไชยเชษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จินตนา ด่านปาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
หนึ่งฤทัย พินิจพลนิกร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จารินี รักษาสิทธิ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน


Untitled Document