สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 72 คน
มีรูปประจำตัว 62 คน
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
จารินี รักษาสิทธิ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนี อำนวยพันธ์วิไล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัดดา แสงเทียนมงคล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
หนึ่งฤทัย พินิจพลนิกร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นฤมล บุญลือ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกศณี บุญเกิด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รวิชา มีมุข  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ทิพาภรณ์ พงษ์ศรี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
ชบา ไชยเชษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วีนา จันทร์เล็ก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เมธาวี ปรักมานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธนกมล ล้ำเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
รุ่งนภา นิธิมณีรัตน์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
น.ส.รักษวดี นานานพนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนาภรณ์ สนธิ์สุพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
ณรงค์ แก้วบุญนำ  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
รัชดาภรณ์ สีใส  
เจ้าพนักงานธุรการ
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด
ธนาภรณ์ สนธิ์สุพรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
จินตนา ด่านปาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document