สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11236 ปางศิลาทอง ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 65 คน
มีรูปประจำตัว 54 คน
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อัจฉราภรณ์ เกิดสว่าง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจนจิรา รอดทองดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รัชดาภรณ์ สีใส  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชัญญาภัทร นัยเนตร์  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชนิดาพร อาจกล้า  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
รัชฎาพร อินทปัตย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณรงค์ แก้วบุญนำ  
ลูกมือช่าง ปฏิบัติงาน
มงคล ธวัชวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เครือวัลย์ พัฒนแสง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา ชาลีนิวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชัชฎาภรณ์ กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรัญญา ศรีวัฒนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุภาพรรณ ดำเกิงลักษณ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เมธาวี ปรักมานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ทิพย์สุดา พันธ์ยิ้ม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ลูกน้ำ อุ่นอก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิติกร นาไทย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ปฐมพร พงษ์พันธ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
อดินันท์ แสนทรัพย์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศิริกำเนิด ลมเพย  
พนักงานซักรีด
ฤดีสรวง กุลมาลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยอดขวัญ รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชนาพร แสงมณี  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ชัยฤทธิ์ วรัชญ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
หนึ่งฤทัย พินิจพลนิกร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ศรีวรรณ รัตนไทรแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาโนช เหมือนการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นริศรา สังฆบูรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กนกกาญจน์ พงศ์ทิพยเวช  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุวัฒน์ แสนยาเจริญกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
นันทนา แคนอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สมคิด ยิ้มเจริญ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
กนกวรรณ อร่ามรุณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนกมล ล้ำเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศุภโชค เจียวก๊ก  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
น้ำผึ้ง ชากรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรรณภา พุ่มเนียม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
จารินี รักษาสิทธิ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
วิชุนันท์ ขอบคุณ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จินตนา ด่านปาน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพาภรณ์ พงษ์ศรี  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ภารดี วงศ์ราษฎร์  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
อำนาจ คุ้มเมฆ  
พนักงานห้องยา
สาธิตนันท์ จันทรยากุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชบา ไชยเชษฐ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สร้อยทิพย์ ชมภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กัลยา พัฒนแสง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ฤดี พันธ์เขียน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วีนา จันทร์เล็ก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนี อำนวยพันธ์วิไล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีณา รื่นรวย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิตติศักดิ์ ยะเขตกรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ภรณ์จิรา โตโล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนพรรณ เบญจมปริญญากูล  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นันท์นภัส พรหมมาศ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ธนาภรณ์ จันทร์อินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จีรพรรณ หาญลำยวง  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ลัดดา แสงเทียนมงคล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฐานิยา อินหนองฉาง  
นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
ประวิทย์ พันภู  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนีย์ แสนยาเจริญกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
นิตยา ภัทรวารีนนท์  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


Untitled Document