สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 125 คน
มีรูปประจำตัว 116 คน
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุทธิวรรณ อร่ามเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Untitled Document