สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 133 คน
มีรูปประจำตัว 124 คน
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จุฑาวุฒิ ไทพาณิชย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อภิวัชร์ จองไพจิตรสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พรทิพย์ ชนะภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
รุจิดารีย์ แก้ววิเศษรัฐกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พวงพยอม นาคบาตร  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เจริญพันธุ์ รัติการณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงษ์ฤทธิ์ อนุตริยะ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
เทวัน คงสบาย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ตันติพันธุ์พิพัฒน์ สิริกาญจน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document