สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 125 คน
มีรูปประจำตัว 116 คน
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
พวงพยอม นาคบาตร  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document