สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

10721 กำแพงเพชร ,รพท.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 128 คน
มีรูปประจำตัว 119 คน
ไพโรจน์ สุขสำราญ  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
อภิวัชร์ จองไพจิตรสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ปริญญาใจ กุลมิ่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข
กิตติพงศ์ พูลเขตกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วิลาวัลย์ วงษ์สกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รจนา ขอนทอง  
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ
สุพิชฌาย์ เพชรจั่น  
นักทรัพยากรบุคคล
วรวันท์ เจี่ยตระกูล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
หัสยา ตันติสันติสม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บดินทร์ ปทุมทอง  
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
ธีรวิทย์ บำรุงศรี  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
จุฑาทิพย์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อานุภาพ ชัยยุทโธ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เฉลิมพล วัฒนไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
พรทิพย์ ชนะภัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งวันเพ็ญ แสนสม  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
บุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เพ็ญกมล กุลสุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัชชา คะใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Peamal Satayu  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศิริพงษ์ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ศันสนีย์ เห็นเจริญสุข  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วรรณรัตน์ สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สิริเพชร โกศิยะกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรรณสุดา กุลสารภูษิต  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สมสุดา ยาอินทร์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
พรทิพย์ กลิ่นชื่น  
เจ้าพนักงานพัสดุ
วรรณา ทับทิมทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปวีณา เอื้อการ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
บังอร ทิวารัตนอังกูร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ณัฏฐวรรณ สุดไทย  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
พนารี แก้วเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วรรษมล คนดี  
เจ้าพนักงานพัสดุ
วสุชา ยุติธรรมสถิต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุชาดา มีชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุทธิรัตน์ บานชื่น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิริทิพย์ วัฒนไกร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
วิลาวัลย์ บุญเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญา พลับพลาทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลลักษณ์ ลิ้มตระกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธนกฤต เทพารักษ์  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
จิระวัฒน์ ธีระมงคลกิจ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อนุสร สุริยนต์  
นักทรัพยากรบุคคล
ปัทมา คุณะธนานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
พลอยกนก เวชเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิวาภรณ์ เพียสาระ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
เสาวภา ศรีภูสิตโต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สมเกียรติ ถอสุวรรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พันทะนันท์ วงค์แสนสี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ สุริยาพิทักษ์  
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
พวงพยอม นาคบาตร  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
พุทธวรรณ มากสุวรรณ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา รามสูต  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วิเศษ อุดมศิลป์  
นักจัดการงานทั่วไป อาวุโส
หทัยรัตน์ ธรรมสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ เข็มนาจิตร  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
สุทธิชา สายเมือง  
นักวิชาการสาธารณสุข
อภิลักษณ์ สุดสงวน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ปรารีญา คุณนาเมือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เยาวลักษณ์ วงษ์คำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
นฤมล มหาชัย  
เภสัชกร ชำนาญการ
รพิรัตน์ รอดเทียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงษ์พิเชษฐ์ รักมีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธิติมา สุดไทย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เบญจพรรณ ทับทิมศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
เสาวลักษณ์ เนียมโภคะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภกร จิรลักข์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วรรักษ์ สายสำราญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
แสงทอง พันธ์ยิ้ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ตั้งตระกูล หทัยทิพย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อัครพงศ์ จุธากรณ์  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ณรงค์ มหายศ  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
นิตยาภรณ์ เลิศพัชรานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อธิป พุกนัด  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ตรีภูริทัต จันทรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา คำมะวัน  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ธนกาญจน์ คงรัตน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ไตรวิชญ์ จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
เจริญพันธุ์ รัติการณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมบูรณ์ เตชทวีทรัพย์  
เภสัชกร ชำนาญการ
ธนกร กุมารทัต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จงรักษ์ รอดเกษม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวรรณ พัฒนคูหะ  
คนครัว ชำนาญการ
ชื่นใจ โตเปาะ  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
นริสา ปิ่นดอนทอง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สาวิตรี อภัยราช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
มัทนา เครื่องเงิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพา ศรีอาวุธ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พงษ์ศักดิ์ พุ่มสลิด  
นักวิชาการสาธารณสุข
อชิรญา เนตรประชา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
nattawuth sudkaew  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วันดี ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี อนุพันธ์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
อารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อุดมวรรัตน์ พรภวิทย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อภิญญาภรณ์ กระจ่างพุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คุรุธรรมานนท์ สุนิษา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วงษ์จันทร์ ชัยชลทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา สิทธิรักษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภิญโญ รุททองจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ภูริภัทร บุญธรรมจินดา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท  
นิติกร
ปราโมทย์ อินทรเรืองศร  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ปภิณวิช จินทรา  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤชญา มั่นเขตกิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี พัชโรภาสวัฒนกุล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราพร มณีพราย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรินาท ทองอร่าม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นพวรรณ ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิรินทิพย์ พุ่มใย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นาวินี รอตศิริ  
เจ้าพนักงานธุรการ
อดิศักดิ์ กำแพงจินดา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทิยา สมบัติพูนผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เพ็ญนิสา การฟุ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จอมใจ คันธะวงค์  
คนครัว ปฏิบัติงาน
pikul mesupthong  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุคลธร จิตรเกื้อกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นงนุช พิเคราะห์งาน  
พยาบาลวิชาชีพ อาวุโส
วัศยา นนท์ธราธร  
เจ้าพนักงานธุรการ
อัญชลี ภานานันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญลดา โรจนวิภาต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รัชนีกร มะวงศ์ษา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document