สไดล์ PowerPoint นำเสนอผลงานต่างๆ ของ สสจ.กำแพงเพชร
27 พ.ค. 57
สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นพ.สสจ.กพ.
ณ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ดาวน์โหลด
11-13 ก.พ.57
สไลด์และเอกสารสรุปผลงาน ตรวจราชการ รอบ 1/2557 ณ สสจ.กำแพงเพชร  
  ระหว่าง 11-13 กุมภาพันธ์ 2557    
  - เอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 22 Mb
ดาวน์โหลด
  - สไลด์นำเสนอผลงานภาพรวมของจังหวัด 8 Mb
ดาวน์โหลด
  - สไลด์นำเสนอ Service Plan ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 3 Mb
ดาวน์โหลด
  - สไลด์นำเสนอ Service Plan สาขาทันตกรรม 1 Mb
ดาวน์โหลด
  - สไลด์ตรวจบูรณาการ 4 Mb
ดาวน์โหลด
18 พ.ย.56
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอด KPI ตามคำรับรอง ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร  
  การปฏิบัติราชการ ปี 2557    
  - นโยบายการดำเนินงาน ปี 2557 นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ (นพ.สสจ.)
ดาวน์โหลด
  - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สมศิริ ศัลยพงษ์ (งานยุทธศาสตร์ฯ)
ดาวน์โหลด
  - ระบบข้อมูลสนับสนุนการวางแผน ประเมินผล กฤษณะ โมราสุข (งาน IT)
ดาวน์โหลด
  - ตัวชี้วัดและการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อิสระ บุญธรรม (งานยุทธศาสตร์ฯ)
ดาวน์โหลด
  - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เรวดี ดำประภา (งานบริหาร)
ดาวน์โหลด
  - ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ เรวดี ดำประภา (งานบริหาร)
ดาวน์โหลด
  - ตัวชี้วัดด้านงานส่งเสริมสุขภาพ นวลปรางค์ เมธีกุล (งานส่งเสริม)
ดาวน์โหลด
  - ตัวชี้วัดด้านงานโรคไม่ติดต่อ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ละออศรี จารุวัฒน์ (งาน NCD)
ดาวน์โหลด
  - แผนพัฒนาสุขภาพ DHS อรัญญา ศรีโพธิ์ (งานพัฒน์)
ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 56
SLIDE เครือข่าย รพสต. ณ สสจ.กพ. ห้อง 201 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 56
ประชุม คปสจ. ( สไลด์ Service Plan 11 คณะ) ณ สสจ.กพ. ห้อง 201 ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 56
งบค่าเสื่อม ณ สสจ.กพ. ห้อง 101 ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 56
กระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลง ณ สสจ.กพ. ห้อง 101 ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 56
สไลด์นำเสนอที่โรงแรมนารายณ์ ของ นพ.สสจ.
ณ โรงแรมนารายณ์ กทม.
ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 56
ประชุม คปสจ.สัญจร (สไลด์กองทุนประกันสุขภาพตำบล)
ณ โรงพยาบาลคลองลาน
ดาวน์โหลด
19 ก.ค. 56
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (Conference) ณ สสจ.กพ.
ห้อง 201
ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 56
ประชุมชี้แจงแนวทาง OPPP ปี 2557 ณ สสจ.กพ. ห้อง 101
ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 56
รับการนิเทศงานรอบ 2/2556 ผู้ตรวจราชการเขตบริการที่ 3 ณ สสจ.กพ.
Slide >
ดาวน์โหลด
   
เอกสารสรุปผลงาน >
ดาวน์โหลด
   
เอกสาร ServicePlan >
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย.56
ประชุม คปสจ.สัญจร ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ณ โรงพยาบาลคลองขลุง  
  - งบประมาณด้านยาเสพติด งานส่งเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
  - CFO งานประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลด
  - สถานการณ์การระบาดของโรค งานระบาดวิทยา
ดาวน์โหลด
  - สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งานการเงิน
ดาวน์โหลด
  - ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 กาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ดาวน์โหลด
  - การประเมินโรคครัวในโรงพยาบาล งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
       
27 มิ.ย.56
ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัด
ดาวน์โหลด
26 มิ.ย.56
ประชุม Web Conference DHF & ระบาดวิทยา ณ สสจ.กพ. ห้อง 202
ดาวน์โหลด
17 มิ.ย.56
รับการประเมินมาตรฐานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับทอง ณ ศาลากลางจังหวัด
ดาวน์โหลด
10 มิ.ย.56
นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด