สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-705201นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
เบอร์โทรศัพท์ : 055-705201นายแพทย์อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสัมพี
เบอร์โทรศัพท์ : 055-705201นางมลวิภา กาศสมบูรณ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
เบอร์โทรศัพท์ : 055-705201นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 055-705201นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-705201


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร