สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขให้มีประสิทธภาพ
2. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ ให้เชื่อมโยงอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ ประชาชน เข้าถึงบริการได้

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพ
2. พัฒนาหน่วยบริหารและหน่วยบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาองค์กรด้านการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยการมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร