สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์ (Vision)

" ประชาชนสุขภาพดี "

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบสุขภาพให้คุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล และจัดการสุขภาพตนเองได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

R

Responsibility

H

Honesty

U

Unityสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร