สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ

นางมลวิภา กาศสมบูรณ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ


1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางจิรสุดา แสงศิลป์

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

2.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวนงนวล พูลเกษร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางวิมานรดี คงอรุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

4.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายวิราช เกษอุดมทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

5.กลุ่มกฎหมาย

นางสาวลลิดา แจ่มจำรัส

นิติกร ชำนาญการ

6.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นางธฤตวัน พระพิจิตร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

8.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นางสาวน้ำค้าง ฉ่ำสอน

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

9.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช

ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ

10.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางรัชกร อินพรหม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

11.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

กิตติ แก้วบุตร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

12.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

นางมลุลี แก้วหิรัญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

13.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายกฤษณะ โมราสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

14.กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

นายภิภพ แก่งศิริ

นักวิชาการสาธาณณสุข ชำนาญการพิเศษ

15.สำนักเลขานุการและอำนวยการ

นางอรุณวรรณ เกษอุดมทรัพย์

นักวิชาการสาธาณณสุข ชำนาญการ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร