สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


หน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจิรสุดา แสงศิลป์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


มยุรี กุรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานตรวจสอบและงานควบคุมภายใน


สุนิชา ทาวงศ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


วัลลพ คชฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


สุชาติ วีระทอง
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


มานพ เอี่ยมสอาด
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ยอดรัก อุปนันชัย
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


เสฎฐวุฒิ บุญมา
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


วราพงษ์ จีนสีคง
พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ระพีพร ศรีขจร
พนักงานบริการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


บุญยืน แก่นคำ
แม่บ้าน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ชุติกาญจน์ ทองประเสริฐ
แม่บ้าน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ชิ้น จันทา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


วรณัน ฉิมแย้ม
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ปุณณิศา บุญเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์ปนัดดา แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี


กิ่งกาญจน์ พรมมี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี


พัชรนันท์ พงษ์ไทยสงค์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี


วรรนิภา กำแพงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี


มัตติกา พุทธา
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี


ศรัญญา อ่วมสถิตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี


อรนุช ญาติณวงษ์ษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี


ศิริวรรณ เกิดช้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี


ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี


โสพิศ ปิ่นเพชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี


กังสดาล แก้วตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี


วริยาภรณ์ จันทร์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
งานการเงินและบัญชีวิเชียร กาศสมบูรณ์
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


พัชโลม สัญญะวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


พิชิต โค้วสุวรรณ์
นายช่างโยธา
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


สุภาวรรณ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ฉัตรชัย อินพรหม
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ดวงใจ นุสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


มณฑล วิมล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ณัฏฐพัชญ์ สงวนศักดิ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ณัฐนนท์ ศรีขจร
ช่างฝีมือทั่วไป(ด้านโยธา)
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นงนวล พูลเกษร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


อิสระ บุญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


อาทิตย์ บุญโพ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ศรีรัตน์ สุขทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ธนัชพร พูลเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


SUCHANYA TIMMANEE
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


จริยา สิงห์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


Iam Anonymous
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


พิชชากานต์ ใจแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ธนาธร คงเย็น
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ภัทราพร สีทา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


วิมานรดี คงอรุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


รมณีย์ ศิริไพบูลย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


ทัศนัย พิลึก
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


ชาติชาย ยืนยงพานิช
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


วรวรรณ รินทพล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


จรรณ์จิฬา โมราสุข
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


ศิลชัย ท่งโพธิ์ตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


รัตติกาล เงาเพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


สุกมล สามเพชรเจริญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


วิราช เกษอุดมทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


อภิชาติ กนกสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


มนัส สุขสกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


วันชัย จำรัสศรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


Nutthinee Suaetoo
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ฤทัยรัตน์ เกตุไพบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


วราวรรณ เจนวรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


สุดารัตน์ สีหาบง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


พงศธร กันยะมูล
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


วาสนา หาญพจมาน
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


หทัยชนก นางงาม
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ลลิดา แจ่มจำรัส
นิติกร ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง
นิติกร ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


พัชรีพร บุญรอด
นิติกร ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


ปาริชาติ ภู่สอน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กลุ่มกฎหมาย


ธฤตวัน พระพิจิตร
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


พจมาน เกษรพรม
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ดวงใจ วิจารณปัญญา
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ปวรินทร์ สุ่มมาตย์
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ณัฐญา แก้วนำเจริญ
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ปวีณา ประสงค์ดี
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ธนัญชกร ดวงมี
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


พลางกูร โรจนอุดมวุฒิกุล
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ปริญญา สกุลพอง
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ตติญยา สุรเดชา
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ศักดิ์สิทธิ์ สมิทธิภิญโญ
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


อำภาพร อุดทา
เภสัชกร
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ใจทิพย์ สิงห์คาร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


วันวิสาข์ พันธุ์ละออง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


สันเพชร บุญเนรมิตร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


อำไพ ขันธหัตถ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


สุรัสวดี คำเพ็ญ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


ศตวรรษ จันทร์งาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


เจนจิรา นาคน้อย
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


น้ำฝน ยมจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


น้ำค้าง ฉ่ำสอน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สุชาดา ศักดิ์บูรณาเพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


วิมลมาศ มาป้อง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


อัจฉรา เต๋ทิ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ธารารัตน์ ลือชาคำ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


อังศุมาลี ศรีวิใจ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


หยาดพิรุณ สีกล่อม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สุกัญญา คุณนาเมือง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ภัศราภรณ์ ฤกษ์สุขสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สมฤทัย โพธิ์ลี
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ธิติสรณ์ กันทะหมื่น
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


คันธรส ๊จีนเพชร
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


รุ่งนภา พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ชุติมันต์ ปลอดภัย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


พัชราภรณ์ หาญชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


ฉวีวรรณ ยวลใจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


รัชกร อินพรหม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ฐนัตถ์ พันธุ์มี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ธิดารัตน์ แก้วบัวดี
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กวินนาฎ จันทร์เส็ง
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


อารีรัตน์ ปิ่นจุไร
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


สุวรรณี เมฆเรืองแสง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ชัยวัฒน์ จันทร์ลอย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


วันดี อิ่มวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นฤมล อินตา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กิตติ แก้วบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


อภิชาติ หุ่นเที่ยง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


ชัยทัต ปัททุม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


พัชราภรณ์ ปิ่นมณี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


ขนิษฐา คงดี
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


บงกช ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


สุพจน์ บุญประสงค์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


มลุลี แก้วหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ชลิดา สุดไทย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


Natthapong Vimansarn
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ศุภชัย คำหนู
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ภูวณัฏฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


กรรณิการ์ น่วมอินทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


สุกัลยา แสงกล้า
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ปุณณภา สวยแท้
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


มนัสนันท์ ผลานิสงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ณัฐกฤตย์ นิลาภรณ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ศศิวิมล ศรีมงคล
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ประภาพร ไวยวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


เนตรดาว สงวนศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


กฤษณะ โมราสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ชเอม ขุมเพชร
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


กัญญมาศ อินจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


รวิชา มีมุข
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


สันทนา บุญอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


อรุณวรรณ เกษอุดมทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


Chadow Gozaimasu
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


ภิภพ แก่งศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล


เทวัน คงสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล


หลักเมือง เอี่ยมสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล


นันทิชา พุ่มใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร