สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สายตรงฝ่ายต่างๆ
Operator 055-705186 Operator 055-705188
เลขาฯ 055-705201 FAX (เลขาฯ) 055-705200
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 055-705197 กลุ่มงานกฏหมาย 055-705195
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 055-705196 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 055-705199

เบอร์ต่อภายใน
สำนักงานเลขาฯ 111 ห้อง นวก.สส.ชช.(ส) 139
หัวหน้ากลุ่มบริหาร 112 งานสารบรรณ 165
งานการเงิน&บัญชี 106,107 งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง 114,224,220
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 105 ห้องประชุมวิชปราการ (201) 201
พขร. 199 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 126,127,176
สุขภาพดิจิทัล & IT 125 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 136,137
กลุ่มงานกฏหมาย 301,113 กลุ่มงานควบคุมโรค 130,131
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 122,123,118 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 146,333
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 150 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 109,110
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 306,228,119 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 133,129
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 171,147 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 148

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร