สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ลมโชย กิ่งวาที  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรอุษา อินทพงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สัมฤทธิ์ วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จิราวรรณ หมอนอินทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
กาญจนา นิ่มตรง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนุศักดฺิ์ เพชรัตน์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ธัญภัทร ผู้รุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายรุ่ง สำนักโนน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปิยะนุช กาป่า  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document