สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
อนุศักดฺิ์ เพชรัตน์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ลมโชย กิ่งวาที  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สัมฤทธิ์ วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สายรุ่ง สำนักโนน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กาญจนา นิ่มตรง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญภัทร ผู้รุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรอุษา อินทพงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
จิราวรรณ หมอนอินทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ปิยะนุช กาป่า  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document