สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ปิยะนุช กาป่า  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สัมฤทธิ์ วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สายรุ่ง สำนักโนน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลมโชย กิ่งวาที  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรอุษา อินทพงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
ธัญภัทร ผู้รุ่งเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวรรณ หมอนอินทร์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
อนุศักดฺิ์ เพชรัตน์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กาญจนา นิ่มตรง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document