สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07146 วังประดา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
ไพลิน บุตรดาจันทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พรชัย มณีจำรัสรัตน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document