สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07147 ปากอ่าง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
สุนทร คงศัตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษบา ชูโตศรี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลำภู พัชนี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชเอม ขุมเพชร  
แพทย์แผนไทย
สยาม ศรีม่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพัตรา โชนาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิ่งกาญจน์ เนตรยิ้ม  
คนงาน
วรินทร ทีเวียง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document