สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07147 ปากอ่าง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
สุนทร คงศัตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษบา ชูโตศรี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชเอม ขุมเพชร  
แพทย์แผนไทย
ลำภู พัชนี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุพัตรา โชนาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สยาม ศรีม่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วรินทร ทีเวียง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กิ่งกาญจน์ เนตรยิ้ม  
คนงาน


Untitled Document