สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07147 ปากอ่าง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ชเอม ขุมเพชร  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
สุนทร คงศัตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษบา ชูโตศรี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลำภู พัชนี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
กิ่งกาญจน์ เนตรยิ้ม  
คนงาน
วรินทร ทีเวียง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สยาม ศรีม่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพัตรา โชนาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document