สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07147 ปากอ่าง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
วรินทร ทีเวียง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพัตรา โชนาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สยาม ศรีม่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กิ่งกาญจน์ เนตรยิ้ม  
คนงาน
สุนทร คงศัตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชเอม ขุมเพชร  
แพทย์แผนไทย
บุษบา ชูโตศรี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลำภู พัชนี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document