สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07148 วังตะเคียน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
เรืองการต์ พันตรีเกิด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กฤษณา ขำประไพ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
พรชลัย วิภาดาไพศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุรีย์มาศ ลาอุ่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กนกพร เบ็ญจขันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นภัสสร พรหมฮวด  
แพทย์แผนไทย
วิริยา ฉายาเศรษฐกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จรรยา ถาคำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กาญจนา แสนบุญมา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มุกดา บุญรอด  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน


Untitled Document