สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07148 วังตะเคียน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
เรืองการต์ พันตรีเกิด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา แสนบุญมา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุรีย์มาศ ลาอุ่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
มุกดา บุญรอด  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
พรชลัย วิภาดาไพศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรรยา ถาคำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กฤษณา ขำประไพ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
กนกพร เบ็ญจขันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิริยา ฉายาเศรษฐกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นภัสสร พรหมฮวด  
แพทย์แผนไทย


Untitled Document