สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07148 วังตะเคียน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
วิริยา ฉายาเศรษฐกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จรรยา ถาคำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรชลัย วิภาดาไพศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มุกดา บุญรอด  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
กฤษณา ขำประไพ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
กนกพร เบ็ญจขันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา แสนบุญมา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุรีย์มาศ ลาอุ่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
เรืองการต์ พันตรีเกิด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นภัสสร พรหมฮวด  
แพทย์แผนไทย


Untitled Document