สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07148 วังตะเคียน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
พรชลัย วิภาดาไพศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิริยา ฉายาเศรษฐกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กฤษณา ขำประไพ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
กาญจนา แสนบุญมา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นภัสสร พรหมฮวด  
แพทย์แผนไทย
สุรีย์มาศ ลาอุ่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มุกดา บุญรอด  
พนักงานห้องยา ปฏิบัติงาน
เรืองการต์ พันตรีเกิด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกพร เบ็ญจขันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรรยา ถาคำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document