สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07149 คลองดู่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
สาลิณี สินอิ่ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
รจนา เนนตรยิ้ม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ
จิรมน ปานสุด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เยาวเรศ มหาสมิติ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document