สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07150 มอสำราญ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
รวิชา พวงพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศรชัย หุ่นเที่ยง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วรณัน แรงสาริกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพย์วรรณ มีทุน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สาลี่ ชุ่มแจ่ม  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document