สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07151 หนองปิ้งไก่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
หนึ่งฤทัย ทิตะพัน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รุ่ง พรมเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วิทยา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิรายุ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิริลักษณ์ เย็นชุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิทยา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวดุสิตาพร แถมครบุรี  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กัลจนา วันแย้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิรินาถ รุ่งจันทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วัลลภา ธรรมศรีสกุล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน


Untitled Document