สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07151 หนองปิ้งไก่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
รุ่ง พรมเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศิริลักษณ์ เย็นชุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิรินาถ รุ่งจันทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วัลลภา ธรรมศรีสกุล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
จิรายุ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กัลจนา วันแย้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิทยา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวดุสิตาพร แถมครบุรี  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
วิทยา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หนึ่งฤทัย ทิตะพัน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document