สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07151 หนองปิ้งไก่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วิทยา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รุ่ง พรมเทพ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศิริลักษณ์ เย็นชุ่ม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วัลลภา ธรรมศรีสกุล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ศิรินาถ รุ่งจันทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กัลจนา วันแย้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวดุสิตาพร แถมครบุรี  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
หนึ่งฤทัย ทิตะพัน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วิทยา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิรายุ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document