สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07152 หนองกอง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กันจะนา โคตรเพชร  
เจ้าพนักงานธุรการ
นภาพร มอญสร้อย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุนารี มโนมัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ไพรัชช์ โมกมัน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมาภรณ์ พินธุ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ภาศิณี เกิดบึงพร้าว  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document