สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07153 แม่นารี ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
สมปอง ทับทองหลาง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุปผา สลีวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
มะลิวรรณ มีผล  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สิทธิกร สุดลอด  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิศารัตน์ ปุ๊ดหนอย  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document