สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07154 นครชุม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
พรทิพย์ พงษ์สังข์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เบญจวรรณ อำภาราม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นฤมล กอบเขตรกรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
Samran Sukmongkhol  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชรินทร์พร ทองช้าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เปรมวดี ศิริพัฒน์พงศ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกศกนก รองงาม  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วนัจนันฑ์ สุดไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ


Untitled Document