สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07154 นครชุม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
พรทิพย์ พงษ์สังข์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
Samran Sukmongkhol  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมล กอบเขตรกรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เปรมวดี ศิริพัฒน์พงศ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วนัจนันฑ์ สุดไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
เบญจวรรณ อำภาราม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ชรินทร์พร ทองช้าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกศกนก รองงาม  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


Untitled Document