สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07154 นครชุม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
ชรินทร์พร ทองช้าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วนัจนันฑ์ สุดไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เปรมวดี ศิริพัฒน์พงศ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจวรรณ อำภาราม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เกศกนก รองงาม  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พรทิพย์ พงษ์สังข์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
Samran Sukmongkhol  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมล กอบเขตรกรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document