สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07154 นครชุม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 9 คน
พรทิพย์ พงษ์สังข์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วนัจนันฑ์ สุดไทย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชรินทร์พร ทองช้าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เบญจวรรณ อำภาราม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เปรมวดี ศิริพัฒน์พงศ์พร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Samran Sukmongkhol  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
นันท์นภัส ภูดิฐธนาพิพัฒ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
เกศกนก รองงาม  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นฤมล กอบเขตรกรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document