สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07155 สหกรณ์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
มงคล ทองคำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อารีย์ ชำนาญไพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วันทนา ดั้งขุนทด  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กมล แสงท้าว  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชลลดา คมขำ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ศศินันท์ รอดแก้ว  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้


Untitled Document