สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07156 ทรงธรรม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ผาสกุล นันท์ลินี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
kanlaya lueangrukdee  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ภารดี ปลั่งดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปณัสญา กันภูมิ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
เลิศฤทธิ์ ศรีประชุม  
คนงาน ปฏิบัติงาน
น้ำเพชร พ่วงเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document