สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07156 ทรงธรรม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ปณัสญา กันภูมิ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
ภารดี ปลั่งดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น้ำเพชร พ่วงเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ผาสกุล นันท์ลินี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เลิศฤทธิ์ ศรีประชุม  
คนงาน ปฏิบัติงาน
kanlaya lueangrukdee  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document