สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07156 ทรงธรรม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
สุวัฒน์ ไพรสิงห์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
kanlaya lueangrukdee  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปณัสญา กันภูมิ  
คนงาน ปฏิบัติงาน
ภารดี ปลั่งดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ผาสกุล นันท์ลินี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เลิศฤทธิ์ ศรีประชุม  
คนงาน ปฏิบัติงาน


Untitled Document