สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07157 ท่าไม้แดง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ณัฐสิทธิ์ ทองช้าง  
ทันตาภิบาล
รุ่งทิพย์ ฟักนาค  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กมลรัฐ คำเหลือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิริกร สาระนิต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขนิษฐา ประพันธ์วิทยา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นพรัตน์ สโมสร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมพร วรนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document