สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07157 ท่าไม้แดง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
สมพร วรนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐสิทธิ์ ทองช้าง  
ทันตาภิบาล
นพรัตน์ สโมสร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
รุ่งทิพย์ ฟักนาค  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สิริกร สาระนิต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขนิษฐา ประพันธ์วิทยา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมลรัฐ คำเหลือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document