สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07158 หนองปลิง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
กรรณิการ์ ศิริพรม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กฤชณัฐ ชูเฉลิม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัลยวีร์ นามอุตวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิภาพร ทองงิ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พัชรี ทรัพย์อำนวยพร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ยุพยงค์ ยอดหงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ สุวรรณพนา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางธนพร วจีสัจจะ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน


Untitled Document