สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07158 หนองปลิง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
นางธนพร วจีสัจจะ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ สุวรรณพนา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กฤชณัฐ ชูเฉลิม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัลยวีร์ นามอุตวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุพยงค์ ยอดหงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิภาพร ทองงิ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กรรณิการ์ ศิริพรม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พัชรี ทรัพย์อำนวยพร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน


Untitled Document