สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07158 หนองปลิง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
กรรณิการ์ ศิริพรม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พรพรรณ สุวรรณพนา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วิภาพร ทองงิ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พัชรี ทรัพย์อำนวยพร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ยุพยงค์ ยอดหงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางธนพร วจีสัจจะ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กฤชณัฐ ชูเฉลิม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัลยวีร์ นามอุตวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น้ำเพชร พ่วงเสือ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document