สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07158 หนองปลิง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
กฤชณัฐ ชูเฉลิม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุพยงค์ ยอดหงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พัชรี ทรัพย์อำนวยพร  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
กัลยวีร์ นามอุตวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรพรรณ สุวรรณพนา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กรรณิการ์ ศิริพรม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางธนพร วจีสัจจะ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิภาพร ทองงิ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน


Untitled Document