สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07159 น้ำดิบ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
เบญจวรรณ หมั่นเขตรกิจ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุปัญญา ปลั่งดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภาเกตุ สิงหราณอยุธยา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพฑูรย์ รัตนศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิมพ์สุภัค อิ่มสุขศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ดารุณี สาระดิษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document