สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07160 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ขนิษฐา พิมพ์ดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จิลลาภัทร ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อาทิตย์ ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศุภวัฒน์ จารุวัฒน์  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อำพร งิ้วเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อินทิรา เครื่องเนียม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document