สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07160 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
อำพร งิ้วเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
จิลลาภัทร ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
อินทิรา เครื่องเนียม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา พิมพ์ดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศุภวัฒน์ จารุวัฒน์  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อาทิตย์ ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document