สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07160 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
จิลลาภัทร ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อาทิตย์ ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศุภวัฒน์ จารุวัฒน์  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อินทิรา เครื่องเนียม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
อำพร งิ้วเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ขนิษฐา พิมพ์ดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document