สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07160 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ขนิษฐา พิมพ์ดี  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศุภวัฒน์ จารุวัฒน์  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อาทิตย์ ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
จิลลาภัทร ทรัพย์ประชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
พัชราภรณ์ ช้างบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข
อินทิรา เครื่องเนียม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อำพร งิ้วเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน


Untitled Document