สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07161 บ้านไร่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
กรรณิกา สวนสวรรค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ณัฐพล จันทร์หอม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
อภิรดี แกมทับทิม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
บุษบง ไม้หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ชำนาญ สุขศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ มาน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นนทยา จำรูญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กัญชลี สำเนากลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัศนีย์ เนื่องยิ้ม  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document