สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07161 บ้านไร่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
อภิรดี แกมทับทิม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณัฐพล จันทร์หอม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
นนทยา จำรูญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กัญชลี สำเนากลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชำนาญ สุขศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
บุษบง ไม้หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กรรณิกา สวนสวรรค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์ เนื่องยิ้ม  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พรทิพย์ มาน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document