สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07161 บ้านไร่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
กัญชลี สำเนากลาง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุษบง ไม้หอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ชำนาญ สุขศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฐพล จันทร์หอม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
อภิรดี แกมทับทิม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรทิพย์ มาน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์ เนื่องยิ้ม  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กรรณิกา สวนสวรรค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นนทยา จำรูญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document