สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07162 มะกอกหวาน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
สุพจน์ บุญประสงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นวพร กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรัล คามเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
นพมาศ เสือคำรณ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พรทิพย์ เสือคำรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศราญรัตน์ สำแดงเดช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document