สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07162 มะกอกหวาน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
สุพจน์ บุญประสงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ เสือคำรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิมลสิริ สะศรีลา  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นพมาศ เสือคำรณ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศราญรัตน์ สำแดงเดช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จรัล คามเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
นวพร กันชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document