สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07163 คณฑี ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
พรพรรณ ครุฑสุวรรณ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รุจิเรข ครุฑตัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ติยานันท์ วันมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิศิษฐ์ อินทรสูต  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุวรรณา พลอยไป  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โสภณ ตั้งศิริชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนิษา แขจันทร์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน


Untitled Document