สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07164 มอสูง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
นางสาวดวงพร วารินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นัยนา ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พีรเดช รอดกสิกรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข
กิตติ อุดมรัตนศิริชัย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
วรรธณีย์ บัวเผียน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กัญจนา ภู่วิลัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document