สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07164 มอสูง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
วรรธณีย์ บัวเผียน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
กัญจนา ภู่วิลัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัยนา ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พีรเดช รอดกสิกรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document