สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ทัศนัย คำลำปาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นัชชา เรือนมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนทัต ริ้วมงคล  
แพทย์แผนไทย
เรณู ทิพย์ธนพร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร กัลปพฤกษ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
สดศรี เมฆพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วัชระ ลองนิล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จินตนา สายเปลี่ยน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จันทิรา บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document