สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
จินตนา สายเปลี่ยน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วัชระ ลองนิล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุภาพร กัลปพฤกษ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ทัศนัย คำลำปาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ธนทัต ริ้วมงคล  
แพทย์แผนไทย
สดศรี เมฆพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จันทิรา บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เรณู ทิพย์ธนพร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัชชา เรือนมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document