สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สดศรี เมฆพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนทัต ริ้วมงคล  
แพทย์แผนไทย
จินตนา สายเปลี่ยน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทัศนัย คำลำปาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุภาพร กัลปพฤกษ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
วัชระ ลองนิล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จันทิรา บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นัชชา เรือนมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เรณู ทิพย์ธนพร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document