สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
นิภา เครือซ้า  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทิรา บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนัย คำลำปาง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จินตนา สายเปลี่ยน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาพร กัลปพฤกษ์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
วัชระ ลองนิล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เรณู ทิพย์ธนพร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนทัต ริ้วมงคล  
แพทย์แผนไทย
สดศรี เมฆพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document