สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ลินดา เจตนเสน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สาริศา ทองมี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภูเบศ ชัยพิทักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพิฌา อยู่สุภาพ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เรณู ทองคลัง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
บานเย็น นุสนธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document