สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07167 น้ำโท้ง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
วิธุวัท ูธูปบูชา  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ภรรษนันท์ ปาสร้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภา เครือซ้า  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชมพิชา เลิกสายเพ็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิมพ์พร หมีไพรพฤกษ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พรทิพา พลูทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document