สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07168 คลองแม่ลาย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ธันวดี บวรสิริยานนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เนาวรัตน์ เกษอุดมทรัพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปัทมา ภู่เกตุ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ธันวนัทธ์ งอกศักดา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรรณนภา เงินเส็ง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document