สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07169 ยางเรียง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
คิรากร ศรีสุวรรณ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จุรี บรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมเกียรติ วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จุฬาลักษณ์ แก้วลี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เกษฎาพร โคกมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document