สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07169 ยางเรียง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
จุฬาลักษณ์ แก้วลี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จุรี บรรลือ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คิรากร ศรีสุวรรณ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สมเกียรติ วงษ์ถาวร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เกษฎาพร โคกมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชนานันท์ วณิชนภากุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document