สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07170 ธำมรงค์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ธัญวรัตน์ คำบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
บุหลัน สุวรรณศร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วิไลวรรณ ปิ่นจุไร  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ครองสิน เกษมสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ธนชัย โชนาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document