สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07170 ธำมรงค์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
บุหลัน สุวรรณศร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ธนชัย โชนาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปวีณ์ลดา อยู่สุขสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ครองสิน เกษมสุข  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ธัญวรัตน์ คำบาง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document