สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07171 หนองกรด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สุวรรณา ศิริวัฒนาโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชรินทร์ โคมบัว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
วรรณภา ปัญญาไว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กฤษณา เกิดพรสวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตรลดา ศรีสงคราม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรา ปัทมะเสวี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุวัฒน์ ไพรสิงห์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document