สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ว่าที่ร้อยตรีบุญนันท์ พิชิตศัตรูพ่าย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิตยา วุฒิ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วันวิสาข์ พันธุ์ละออง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เกษม นวลแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ
จุฑารัตน์ พูนใจสม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พัชรีญา สิงห์กรุง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สอยดาว เปลา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document