สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07174 เนินกรอย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
วิไลวรรณ คล้ายเดช  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุภัสศรณ์ ทองปรน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นเรศ เรืองอ่อง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัชรี เทียนสันต์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติการ
สุภารัตน์ เดชเดี่ยว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วราภรณ์ เสนเกตุ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document