สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07175 โนนใหญ่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ศุลีมาส ใจคำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พงษ์พิทักษ์ โสภามา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
น้ำอ้อย ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
หนูจีน คุ้มยิ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document