สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07175 โนนใหญ่ ,รพ.สต.



บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
หนูจีน คุ้มยิ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
น้ำอ้อย ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
พงษ์พิทักษ์ โสภามา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศุลีมาส ใจคำ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document