สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07176 สักขี ,รพ.สต.



บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ศินาพร คงสิบ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธิดารัตน์ วันศิริสุข  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิทยพงศ์ โปร่งเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
อมรรัตน์ กุมภีพงษ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document