สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07177 แม่ยื้อ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ไทรงาม พงศ์สมานวรกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรนันท์ ตาธิยะ  
แพทย์แผนไทย
สุวีร์ ชยเมธากุล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชัยนัส พลับเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
Jurarat Ngaolaem  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สายฝน โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อมร ปะสังขาโย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ภาวินี จันเทพา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประภัสรา แต้ประยูร  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน


Untitled Document