สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07177 แม่ยื้อ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ชัยนัส พลับเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ภาวินี จันเทพา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ไทรงาม พงศ์สมานวรกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Jurarat Ngaolaem  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จิรนันท์ ตาธิยะ  
แพทย์แผนไทย
อมร ปะสังขาโย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สายฝน โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document