สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07177 แม่ยื้อ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สุวีร์ ชยเมธากุล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ภาวินี จันเทพา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ไทรงาม พงศ์สมานวรกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมร ปะสังขาโย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชัยนัส พลับเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สายฝน โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประภัสรา แต้ประยูร  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
จิรนันท์ ตาธิยะ  
แพทย์แผนไทย
Jurarat Ngaolaem  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document