สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07177 แม่ยื้อ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ไทรงาม พงศ์สมานวรกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชัยนัส พลับเกลี้ยง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
Jurarat Ngaolaem  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จิรนันท์ ตาธิยะ  
แพทย์แผนไทย
สายฝน โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุวีร์ ชยเมธากุล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อมร ปะสังขาโย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ภาวินี จันเทพา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document