สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07178 มหาชัย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
เอกชัย ศิริเชิดฉันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขจีวรรณ ถาวร  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุนันทา แก่นนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรัญญา สิงห์ลอ  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน


Untitled Document