สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07179 แก้วสุวรรณ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
แววเนตร ขุทรานนท์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เนาวรัตน์ โพธ์ศรีขาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนงค์นาฏ แปงวีระ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วัชรีย์ ศรีวันทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document