สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
กรรนิกา ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนันต์ ดิบดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พนมยงศ์ กองเงิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุริยกานต์ ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมัชชา โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประจวบ ยิ้มศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิมพิไลย์ ศิลาเงิน  
แพทย์แผนไทย
กานต์กนิษฐ์ เขื่อนแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document