สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
กานต์กนิษฐ์ เขื่อนแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประจวบ ยิ้มศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมัชชา โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พนมยงศ์ กองเงิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิมพิไลย์ ศิลาเงิน  
แพทย์แผนไทย
สุริยกานต์ ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
อนันต์ ดิบดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กรรนิกา ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document