สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07180 บ่อแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
พนมยงศ์ กองเงิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนันต์ ดิบดี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิมพิไลย์ ศิลาเงิน  
แพทย์แผนไทย
สมัชชา โสภณารักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรรนิกา ใจแสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุริยกานต์ ทองทั่ว  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กานต์กนิษฐ์ เขื่อนแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประจวบ ยิ้มศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document