สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07181 หนองแม่แตง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ภาดล เครือพญา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นิตยา ธรรมจำนงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อภิชาติ ธรรมจำนงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข
อัจฉรา คงบุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มานพ รอดคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิโรรัตน์ สิงห์ลอ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
จันทร์ยา อิ่มอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document