สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07181 หนองแม่แตง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สุจิตรา น้อยใย  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
มานพ รอดคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อภิชาติ ธรรมจำนงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ภาดล เครือพญา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อัจฉรา คงบุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จันทร์ยา อิ่มอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิโรรัตน์ สิงห์ลอ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นิตยา ธรรมจำนงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document